การพัฒนาทักษะศตวรรษที่21 สำหรับนักศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาทักษะศตวรรษที่21 สำหรับนักศึกษา by Mind Map: การพัฒนาทักษะศตวรรษที่21 สำหรับนักศึกษา

1. 1.ทักษะพื้นฐานการรู้หนังสือ

2. 5.ทักษะการใช้ชีวิต

2.1. แสวงหาความรู้

2.2. นำตนเองในการเรียนรู้

2.3. มั่นใจในตนเอง

2.4. กระตือรือร้น

2.5. เป็นผู้ผลิตมุ่งความเป็นเลิศ

2.6. ดำรงชีพด้วยความรับผิดชอบ

2.7. เคารพกติกา มีระเบียบวินัย คำนึงถึงสังคม

2.8. คิดถึงภาพรวม

2.9. ยึดมั่นสันติธรรม

2.10. มีความเป็นไทย เข้าใจวัฒนธรรม

2.11. แบ่งปันประสบการณ์

3. 4.เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1. รู้ เข้าใจการใช้เทคโนโลยี

3.2. เปิดใจรับสาร เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน

3.3. บริหารจัดการเทคโนโลยีและเทคนิคต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาน

3.4. นำข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีประโยชน์ต่อตนเองและผุ้อื่น

4. 2.ทักษะการคิด

4.1. มีหตุผล

4.2. วิเคราะห์สังเคราะห์

4.3. ประเมินค่า

4.4. คิดสร้างสรรค์

4.5. ทักษะตัดสินใจและแก้ปัญหา

5. 3.ทักษะการทำงาน

5.1. การประยุกต์ใช้ความรู้

5.2. การติดต่อสือสาร

5.3. การทำงานเป็นทีม

5.4. ภาวะผู้นำและรับผิดชอบ

5.5. ยืดหยุ่นและปรับตัว

5.6. ริเริ่ม/อดทด/ขยัน

5.7. สร้างหุ้นส่วนธุรกิจ