ติวฟิตพิชิต pat 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ติวฟิตพิชิต pat 1 by Mind Map: ติวฟิตพิชิต pat 1

1. Software/Application

1.1. Sony vegas pro14.0

1.2. Google from

1.3. Microsofl Word 2013

2. คู่มือ (Document)

2.1. บทที่ 1 บทนำ

2.1.1. แนวคิดและความสำคัญ

2.1.2. วัตถุประสงค์

2.1.3. ขอบเขตโครงงาน

2.1.4. แผนการปฏิบัติ

2.1.5. ประโญชน์ที่จะได้รับ

2.2. บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.2.1. โครงงานคอมพิวเตอร์

2.2.2. ลักษณะโปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

2.3. บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

2.3.1. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้

2.3.2. ขอบเขตในการจัดทำโครงงาน

2.4. บทที่ 4 ผลการดำเนินการ

2.4.1. ผลการพัฒนาโครงงาน

2.5. บทที่ 5 อภิปรายผล

2.5.1. ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงงานและข้อเสนอเเนะ

2.5.2. อภิปรายผล

2.5.3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

2.5.4. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงานในอนาคต

3. ขอบเขตโครงงาน

3.1. 1. ศึกษาข้อมูลเนื้อหา PAT1 (ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์)

3.2. 2. รวบรวมแบบทดทดสอบข้อสอบ PAT1

3.3. 3. สร้างผลงานโดยใช้โปรแกรม Sony Vegas Pro 14

3.4. 4. ทดลองใช้โปรแกรมกับกลุ่มตัวอย่าง

4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน

4.1. สมาชิก

4.1.1. นางสาวจิรัชฌา วรรณา เลที่20 ม.6/6

4.1.2. นางสาวอาทิติยา นิลเพชร เลขที่ 23 ม.6/6