โครงสร้าง Tense Structure of Tense

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงสร้าง Tense Structure of Tense by Mind Map: โครงสร้าง Tense Structure of Tense

1. Softwave/Application

1.1. Photoshop cs6

1.2. โปรแกรมออนไลน์ google site

1.3. Microsoft word 2013

2. ประเภทโครงงาน

2.1. โครงงานสื่อเพื่อการศึกษา

3. คู่มือ Document

3.1. บทที่ 1 บทนำ

3.1.1. เเนวคิดเเละความสำคัญ

3.1.2. วัตถุประสงค์

3.1.3. ขอบเขตโครงงาน

3.1.4. แผนปฎิบัติงาน

3.1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.2. บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

3.2.1. โครงงานคอมพิวเตอร์

3.2.2. โปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

3.2.3. ลักษณะโปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

3.3. บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน

3.3.1. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

3.3.2. ขอบเขตในการจัดทำโครงงาน

3.4. บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

3.5. บทที่ 5 อภิปรายผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

3.5.1. อภิปรายผล

3.5.2. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

3.5.3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงานในอนาคต

4. จัดทำโดย

4.1. 1.นายชุติวัติ มากจันทร์ เลขที่ 10

4.2. 2.นายจตุพร ชิดดุษดี เลขที่ 15