Định nghĩa TTHCM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Định nghĩa TTHCM by Mind Map: Định nghĩa TTHCM

1. "Tư tưởng"

1.1. hiện thực trong ý thức

1.2. QH: người vs thế giới

1.3. ý nghĩa khái quát triết học

1.3.1. hệ thống quan điểm

1.3.2. nền tảng triết học nhất quán

1.3.2.1. thế giới quan

1.3.2.2. phương pháp luận

1.3.3. ý chí, nguyện vọng của 1 giai cấp, 1 dân tộc

1.3.4. cơ sở thực tiễn nhất định

1.3.4.1. trở lại chỉ đạo thực tiễn

1.3.4.2. cải tạo hiện thực

2. TTHCM

2.1. hệ thống quan điểm những vấn đề cơ bản của CMVN

2.2. kết quả: vận dụng + phát triển sáng tạo CN MLN

2.3. kế thừa & phát triển truyền thống dân tộc

2.4. tiếp thu VH nhân loại

2.5. tài sản tinh thần của Đảng & dân tộc

3. Đảng làm rõ

3.1. bản chất CM, KH và ND

3.2. nguồn gốc, lý luận

3.3. giá trị, ý nghĩa, sức hấp dẫn, sức sống lâu bền

4. Định nghĩa của các nhà khoa học

4.1. hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc CMVN

4.1.1. CM dân tộc dân chủ nhân dân -> CMXHCN

4.2. kết quả: vận dụng + sáng tạo + phát triển CN MLN

4.3. kết tinh: tinh hoa dân tộc + trí tuệ thời đại

4.3.1. giải phóng dân tộc

4.3.2. giải phóng giai cấp

4.3.3. giải phóng con người