การออกแบบนวัตกรรม การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การออกแบบนวัตกรรม การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ by Mind Map: การออกแบบนวัตกรรม การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

1. ตัวอย่าง เช่น การนำเอาความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของภาษาจีน มาโยงเข้ากับเว็บไซต์ kahoot! ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ประยุกต์เอาความรู้ มาโยงเข้ากับการเล่นเกมส์

2. การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ ADDIE

2.1. ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน

2.1.1. 1.analysis=การวิเคราะห์

2.1.2. 2.design=การออกแบบ

2.1.3. 3.development=การพัฒนา

2.1.4. 4.implement=การดำเนินการ

2.1.5. 5.evoluation=การประเมินผล

2.2. ตัวอย่าง เช่น การนำเอาความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนมาโยงเข้ากับการเล่นเกมส์จิ๊กซอว์

3. การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ TPACK

3.1. มีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน

3.1.1. ความรู้ด้านเนื้อหา หรือ CK หมายถึง สาระ ข้อมูล แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการ

3.1.2. ความรู้ด้านเทคโนโลยี หรือ TK หมายถึงความรู้ของึรูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับการประยุกใช้สื่อด้านเทคโนโลยี

3.1.3. ความรู้ด้านวิธีการสอน หรือ PK หมายถึง วิธีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียน

4. การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ ASSURE

4.1. เน้นใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบ และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.2. A= วิเคารห์ S=กำหนดวัตถุประสงค์ S=เลือกวิธีการ สื่อและวัสดุการเรียนการสอน U=นำวิธีการและสื้อวัสดุไปใช้ R=การมีส่วนร่วมของผู้เรียน E=การประเมินผล

4.3. ตัวอย่าง เช่น การนำเอาความรู้เรื่องหมวดอวัยวะร่างกายมาประยุกต์กับการสอนโดยการสอน โดยใช้รูปภาพประกอบกับการอธิบายและท้ายคาบมีการให้เล่นเกมส์เขียนศัพท์จากภาพที่ได้