การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ by Mind Map: การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้

1. การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย TPACK

1.1. TPACK คืออะไร

1.1.1. การบูรณาการความรู้ ความสามารถและทักษะทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

1.2. ตัวอย่างการใช้สื่อ

1.2.1. Virtual Learning Environment.

1.2.2. Virtual reality.

1.2.3. Augmented reality.

1.3. องค์ประกอบของ TPACK

1.3.1. ความรู้ด้านเนื้อหา

1.3.2. ความรู้ด้านศิลปะการเรียนการสอน

1.4. 8 ทักษะที่เด็กยุคใหม่ควรรู้

1.4.1. ทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง

1.4.2. ทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอ

1.4.3. ทักษะในการรับมือกับการคุกคามในโลกออนไลน์

1.4.4. ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์

1.4.5. ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว

1.4.6. ทักษะการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณที่ดี

1.4.7. ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ใช้งานมีการทิ้งไว้ในโลกออนไลน์

1.4.8. ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม

2. การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย ADDIE

2.1. ADDIE คืออะไร

2.1.1. เป็นกระบวนการพัฒนารูปแบบกาารสอนที่นักออกแบบการสอนและนักฝึกอบรมนิยมใช้

2.2. ลำดับพัฒนาการ 5 ขั้น

2.2.1. ขั้นวิเคราะห์

2.2.2. การออกแบบ

2.2.3. ขั้นการพัฒนา

2.2.4. ขั้นการดำเนิน

2.2.5. ขั้นการประเมินผล

3. การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย ASSURE

3.1. ตัวอย่างการใช้สื่อ

3.1.1. S : สื่อการเรียนการสอน

3.1.1.1. ภาพหน้าของหนูนิด

3.1.1.2. แปรงฟัน

3.1.1.3. ยาสีฟัน

3.1.1.4. ขนมหวาน ( สำหรับการเล่านิทาน )

3.1.2. U : การใช้สื่อ

3.1.2.1. เล่านิทานประกอบเรื่องหนูนิดไม่ยอมแปรงฟัน

3.1.2.2. ตั้งคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินเเละการแปรงฟันของหนูนิด

3.1.2.3. สอนวิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี

3.1.2.4. ให้นักเรียนแปรงฟันประกอบเพลง

3.1.2.5. ตั้งคำถามถึงประโยชน์ของการแปรงฟัน

3.2. ASSURE คืออะไร

3.2.1. การใช้สื่อการสอนอย่างเป็นระบบโดยใช้เบบจำลอง

3.3. ความหมายของคำว่า ASSURE

3.3.1. A ( Analyza lraerers )

3.3.2. S ( Stage objectives )

3.3.3. S ( Select instructional mmethods,media and materials )

3.3.4. U (Utilize media and materials )

3.3.5. R ( Require learner participation )

3.3.6. E ( Evaluate and revise )