Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Addie Model. by Mind Map: Addie Model.

1. Design

1.1. การออกแบบ

1.1.1. ขั้นตอนการออกแบบเกี่ยวข้องกับการใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอนการวิเคราะห์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์สำหรับพัฒนาการสอน

2. Analysis

2.1. การวิเคราะห์

2.1.1. ขั้นตอนการวิเคราะห์เป็นรากฐานสำหรับขั้นตอนการออกแบบการสอนขั้นตอนอื่นๆ

3. Development

3.1. การพัฒนา

3.1.1. การเตรียมการ

3.1.1.1. ข้อความ

3.1.1.2. ภาพ

3.1.1.3. เสียง

3.1.1.4. โปรแกรมจัดการสอน

3.1.2. การสร้างบทเรียน

3.1.3. การสร้างเอกสารประกอบการเรียน

4. Implementation

4.1. การนำไปใช้

4.1.1. หมายถึงการนำส่งที่แท้จริงของการสอน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบชั้นเรียน หรือห้องทดลอง หรือรูปแบบใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานก็ตาม

5. Evaluation

5.1. กรประเมินผล

5.1.1. การประเมินผลเพื่อพัฒนา

5.1.2. การประเมินผลรวม