Những vấn đề chung của PPDH Tiếng Việt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Những vấn đề chung của PPDH Tiếng Việt by Mind Map: Những vấn đề chung của PPDH Tiếng Việt

1. Đối tượng, nhiệm vụ

1.1. PPDH Tiếng Việt là gì?

1.2. Đối tương

1.2.1. Môn học hay là sự cụ thể hóa ND

1.2.2. Hoạt động dạy học của người thầy giáo

1.2.3. hoạt động học tập của HS

1.3. Nhiệm vụ

1.3.1. Với tư cách là một ngành khoa học

1.3.2. Với tư cách là một môn học

2. Cơ sở khoa học

2.1. Cơ sở triết học Mác - Lênin

2.2. Cơ sở ngôn ngữ học

2.3. Cơ sở giáo dục học

2.4. Cơ sở tâm lí học và tâm lí ngữ học

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Vai trò của NCKH

3.2. Yêu cầu của NCKH

3.2.1. Bảo đảm tính khách quan

3.2.2. Xây dựng giả thuyết

3.2.3. Bảo đảm tính lịch sử cụ thể

3.3. Các phương pháp nghiên cứu

3.3.1. PP lí thuyết

3.3.2. PP quan sát

3.3.3. PP tổng kết kinh nghiệm

3.3.4. PP thực nghiệm

3.4. Các giai đoạn nghiên cứu

3.5. Đề cương nghiên cứu

4. Những điểm cần lưu ý khi dạy

4.1. Bảo đảm sự thành công của học sinh

4.2. Chú ý hình thành ở học sinh ý thức

4.3. Chú ý hình thành dạng ngôn ngữ độc thoại và phong cách ngôn ngữ viết

4.4. Hình thành ở HS thói quen và kĩ năng

5. Môn học Tiếng Việt ở trường

5.1. Vị trí của môn học TV

5.2. Mục tiêu môn học TV

5.3. Các cơ sở xây dựng và nguyên tắc biên soạn SGK

5.3.1. Những căn cứ để xây dưng

5.3.2. Nhwungx nguyên tắc xây dựng

5.3.3. Nguyên tắc soạn thảo và tiêu chuẩn của SGK

5.4. Chương trình môn TV

5.4.1. Cấu trúc chương trình

5.4.2. ND chương trình

6. Các nguyên tắc dạy học

6.1. Phân loại các nguyên tắc

6.1.1. Các NT có cơ sở lí luận dạy học

6.1.2. Các NT xuất phát từ chức năng tâm lí XH

6.1.3. Các NT dựa vào các quy luật chung

6.2. Các nguyên tắc đặc trưng

6.2.1. NT giao tiếp

6.2.2. NT phát triển tư duy

6.2.3. NT chú ý đến đắc điểm tâm lí

7. Các phương pháp dạy học

7.1. Các bình diện khác nhau

7.1.1. Khái niệm

7.1.2. Vấn đề PPDH trong lí luận dạy tiếng

7.2. Các phương pháp dạy học

7.2.1. PP phân tích ngôn ngữ

7.2.2. PP giao tiếp

7.2.3. PP luyện theo mẫu

7.3. Tổ chức thực hiện các PPDH