องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์(hardware)

1.1. 1.หน่วยรับข้อมูล (Input unit)

1.2. 2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรือเรียกโดยทั่ว ๆ ไปว่า CPU

1.3. 3. หน่วยความจำภายใน (Primary Storage Section หรือ Memory)

1.3.1. 3.1 หน่วยความจำภายใน

1.3.1.1. - หน่วยความจำแบบแรม (Random Access Memory หรือ Ram)

1.3.2. 3.2 หน่วยความจำสำรอง

1.4. 4. หน่วยแสดงผล (Output Unit)

2. ซอฟต์แวร์(software)

2.1. 1. โปรแกรมจัดระบบ (System Software)

2.2. 2. โปรแกรม์ประยุกต์ (Application Software)

2.3. 3. โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Software)

2.4. 4. โปรแกรมแปลงภาษา (Language Trans later)

2.4.1. 4.1 คอมไพเลอร์ (Compiler)

2.4.2. อินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter)

3. พีเพิลแวร์ (People Ware) หรือผู้ใช้ระบบ

3.1. ผู้บริหาร (Manager)

3.2. นักวิเคราะห์และนักออกแบบระบบ (System Analysis & Deign)

3.3. นักเขียนโปรแกรม (Programmer)

3.4. ผู้ปฏิบัติการ (Operator)

4. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information)

5. กระบวนการทำงาน (Procedures)

5.1. การประมวลผล (Processing)

5.2. การสร้างความน่าเชื่อถือ (Reliability)

5.3. การพัฒนา (Development)