Cơ sở khoa học của PPDHTV

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cơ sở khoa học của PPDHTV by Mind Map: Cơ sở khoa học của PPDHTV

1. Cơ sở triết học Mác - Lênin

1.1. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất - Lênin

1.2. Ngôn ngữ là hiện thực trực tiếp của tư tưởng - C. Mác

1.3. Nhận thức luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

2. Cơ sở ngôn ngữ học

3. Cơ sở giáo dục học

4. Cơ sở tâm lí học và tâm lí ngữ học