องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ระบบคอมพิวเตอร์

1.1. คือ การทำงานด้วยคอมพิวเตอร์

2. ธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์

2.1. คือ กิจกรรมใดๆที่กระทำขึ้นระหว่างหน่วยธุรกิจ บุคคล รัฐ ตลอดจนองค์กรเอกชน หรือ องค์กรของรัฐ

3. การเชื่อมต่อ

3.1. คือ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ หรือเรียกว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก เป็นระบบการสื่อสารตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป

4. กระบวนการทำงาน

4.1. คือ ทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบขั้นตอนการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

5. บุคลากร

5.1. คือ เป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้งานต่างๆ

5.2. User

5.3. Data Entry Operator

5.4. Programmer

5.5. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

5.6. ผู้ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

5.7. วิศวะกรระบบ

5.8. เจ้าหน้าที่จัดการฐานข้อมูล

5.9. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.9.1. ผู้ดูแลเว็บไซต์

5.9.1.1. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

6. ข้อมูล

6.1. คือ ข้อเท็จจริงหรือสาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฎิบัติ อาจเป็นตัวเลขหรือข้อความที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

6.1.1. โครงสร้างข้อมูล

6.1.1.1. บิต

6.1.1.2. ไบต์

6.1.1.3. ฟิลด์

6.1.1.4. เรคคอร์ด

6.1.1.5. แฟ้มข้อมูล หรือ ไฟล์

6.1.1.6. ฐานข้อมูล

7. ซอร์ฟแวร์

7.1. คือ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

7.2. ซอร์ฟแวร์ระบบ

7.2.1. ระบบปฏิบัติการ

7.2.2. ซอร์ฟแวร์อรรถประโยชน์

7.2.3. ตัวแปลภาษา

7.3. ซอร์ฟแวร์ประยุกต์

7.3.1. ซอร์ฟแวร์สำเร็จ

8. ฮาร์ดแวร์

8.1. คือ ลักษณะทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างที่เกี่ยวข้อง

8.2. หน่วยรับข้อมูล

8.2.1. รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่ความจำหลัก

8.2.2. อุปกรณ์แบบกด

8.2.3. อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง

8.2.4. อุปกรณ์รับข้อมูลแบบหน้าจอสัมผัส

8.2.5. ระบบปากกา

8.2.6. อุปกรณ์กวาดข้อมูล

8.2.7. อุปกรณ์รู้จำเสียง

8.3. หน่วยแสดงผลข้อมูล

8.3.1. แสดงผลลัพธ์โดยจะแบ่งเป็น2ประเภท

8.3.1.1. หน่วยแสดงผลชั่วคราว

8.3.1.1.1. คือ การแสดงผลออกมาให้ผู้ใช้ได้รับทราบในขณะนั้นแต่เมื่อเลิกการทำงานหรือเลิกใช้ข้อมูลนั้นจะหายไป

8.3.1.2. หน่วยแสดงผลข้อมูลถาวร

8.3.1.2.1. คือ การแสดงผลข้อมูลที่สามารถจับต้ง และเคลื่อนย้ายได้ตามต้องการ

8.4. หน่วยความจำหลัก

8.4.1. คือ เป็นหัวใจของการทำงานในรูปแบบอัตโนมัติ มีหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ

8.5. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

8.5.1. คือ เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล และโปรแกรมที่้องการใช้ ได้แก่

8.6. อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล

8.6.1. สื่อกลางประเภทมีสาย

8.6.2. สื่อกลางประเภทไม่มีสาย

8.7. หน่วยประมวลผลกลาง

8.7.1. คือ คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เมื่อมีข้อมูลและชุดคำสั่ง

8.7.1.1. หน่วยความจำ

8.7.1.2. หน่วยควบคุม

8.7.1.3. หน่วยคำนวณและตรรกะ