Vấn đề nghiên cứu khoa học của sinh viên

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vấn đề nghiên cứu khoa học của sinh viên by Mind Map: Vấn đề nghiên cứu khoa học của sinh viên

1. NCKH và lợi ích đối với sinh viên

1.1. Một số khái niệm

1.2. Lợi ích của NCKH đối với SV

2. Thuận lợi và khó khăn của SV khi thamgia NCKH

2.1. Thuận lợi

2.1.1. Thời gian linh động

2.1.2. Sức trẻ của SV

2.2. Khó khăn

2.2.1. Lãng phí thời gian và các nguồn lựckhác

2.2.2. Thiếu các kiến thức và thông tin cầnthiết phục vụ cho hoạt động NCKH

2.2.3. Kỹ năng làm việc nhóm chưa cao

3. Một số đề xuất nâng cao ý thức của SV đối với hoạt động NCKH

3.1. Nhóm đề xuất với SV

3.1.1. Hoàn thiện về kiến thức chuyên môn và phương pháp nghiên cứu khoa học

3.1.2. Linh động trong việc sắp xếp kế hoạch,thời gian

3.1.3. Hoạt động nhóm hiệu quả

3.2. Một số đề xuất khác