สาเหตุหรือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สาเหตุหรือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี by Mind Map: สาเหตุหรือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

1. 2.2.2การเปลี่นแปลงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นองค์ประกอบที่เป็นอัตราย

2. 2.2ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

2.1. 2.2.1 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ 1).เครื่องเป่าความดันลม เพื่อเปิดขยายทางเดินหายใจหรือซีแพบ เป็นเทคโนโลยีสำหรับช่วยผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอน เช่นนอนกรน นอนหลับไม่สนิท ทำใหขัดขวางการหายใจเกิดผลเสียต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต 2)หูฟังแพทย์ เป็นเคื่องมือสำคัญที่แพทย์ พยาบาลใช้ในการตรวจวินิจฉัยโคคหรืออาการของคนไข้

3. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการคว บคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบ้านและสถานที่ทำงาน รวมทั้งการเชื่อมต่อทางอิเทอร์เน็ตเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เทคโนโลยีในปัจจุบันช่วย ให้ผู้ใช้สามารถควบคุมหรือตรวจสอบการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ จากนอกบ้านได้สะดวกขึ้น

4. โดยทั่วไปเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา. เมื่อมนุษย์พบกับปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันหรือมีความต้องการ สิ่งของหรือวิธีการบ้างอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกหรือช่วยในการดำรง ชีวิต