Lao động sư phạm và nhân nhân cách người giáo viên

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lao động sư phạm và nhân nhân cách người giáo viên by Mind Map: Lao động sư phạm và nhân nhân cách người giáo viên

1. Lao động sư phạm của người thầy giáo

1.1. Đặc điểm lao động sư phạm của người thầy giáo

1.1.1. Nghề làm việc trực tiếp với con người

1.1.2. Nghề tái sản xuất sức lao động xã hội, đào tạo ra những con người có năng lực học tập suốt đời

1.1.3. Nghề mà công cụ chủ yếu là năng lực và nhân cách của nhà giáo

1.1.4. Nghề lao động trí óc chuyên nghiệp

1.1.5. Nghề đòi hỏi tính khoa học, tính nghệ thuật và tính sáng tạo

1.2. Cấu trúc lao động sư phạm của người thầy giáo

1.2.1. Thành phần nhận thức (kĩ năng tìm tòi tri thức)

1.2.1.1. Biết nghiên cứu nội dung và phương pháp tác động đến người khác

1.2.1.2. Biết tìm hiểu những đặc điểm lứa tuổi và loại hình cá thể của người đó

1.2.1.3. Biết tự nhận ra những ưu khuyết điểm trong hoạt động của mình

1.2.2. Thành phần thiết kế

1.2.2.1. Biết dự kiến hoạt động của học sinh

1.2.2.2. Biết xây dựng kế hoạch giáo dục và chú ý đến triển vọng và kết quả của kế hoạch

1.2.2.3. Biết tạo hứng thú học tập và hứng thú nghề nghiệp của học sinh

1.2.2.4. Biết kiểm tra đánh giá hoạt động học tập độc lập của học sinh

1.2.3. Thành phần kết cấu

1.2.3.1. Biết lựa chọn và sắp xếp nội dung thông tin học sinh cần đạt được

1.2.3.2. Dự kiến các hoạt động của học sinh mà qua đó các em sẽ lĩnh hội được những thông tin cần thiết

1.2.3.3. Dự kiến hoạt động và hành vi của giáo viên phải tiến hành trong quá trình dạy học

1.2.4. Thành phần giao tiếp

1.2.4.1. Biết xây dựng mối quan hệ qua lại đúng đắn trong hệ thống giáo dục

1.2.4.2. Biết xây dựng mối quan hệ đúng đắn với chủ thể khác mà người giáo viên cần tác động

1.2.4.3. Biết phối hợp hoạt động của mình với nhiệm vụ chung với tư cách là một công dân thực hiện nhiệm vụ đó

1.2.5. Thành phần tổ chức

1.2.5.1. Biết tổ chức thông tin trong quá trình thông báo cho người nghe

1.2.5.2. Biết tổ chức các loại hoạt động của người học sao cho kết quả phù hợp với mục đích đề ra

1.2.5.3. Biết tổ chức hoạt động và hành vi của mình trong quá trình tác động qua lại trực tiếp với học sinh

2. Nhân cách người thầy giáo

3. Uy tín người giáo viên và con đường ren luyện nhân cách