การปราบปรามชุมนุม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การปราบปรามชุมนุม by Mind Map: การปราบปรามชุมนุม

1.   1.  ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก  มีอาณาเขตเมืองพิชัย - เมืองนครสวรรค์ (สรุป สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเริ่มยกทัพไปตีชุมนุมพิษณุโลกเป็นก๊กแรก แต่กระสุนปืนถูกพระองค์ จึงต้องยกทัพกลับและรักษาพระองค์ยังพระนคร ชุมนุมพิษณุโลกนี้ภายหลังอ่อนแอลง จนกระทั่งถูกชุมนุมเจ้าพระฝางผนวกไป )

2. 2.  ชุมนุมเจ้าพิมาย (พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าแขก กรมหมื่นเทพพิพิธ)  พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ   มีอาณาเขตตั้งแต่เมืองสระบุรี พิมาย ล้านช้าง กัมพูชา (สรุปหลังสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหายจากอาการ พระประชวรแล้วได้ ทรงเริ่มจากชุมนุมเจ้าพิมายกรมหมื่นเทพพิพิธทรงถูก ปราบปรามและถูกสำเร็จโทษในปีพ. ศ. 2311)

3. 3. ชุมนุมนครศรีธรรมราช มีอาณาเขตตั้งแต่เมืองชุมพร-มลายู (สรุปพระปลัดผู้รั้งเมืองนครศรีธรรมราชได้ตั้งตัวเอง ขึ้นเป็นเจ้า เจ้านครศรีธรรมราช สู้ไม่ได้หนีต่อลงไปยังหัวเมืองทางใต้ พระยาปัตตานีกลัวก็จับตัวมาส่งให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี)

4. 4. ชุมนุมเจ้าฝาง มีอาณาเขตตั้งแต่เมืองแพร่ น่านและหลวงพระบาง (สรุปในปีพ. ศ. 2313 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงยกทัพไปตี ชุมนุมเจ้าพระฝางรักษาเมืองสวางคโลกได้เพียง 3 วันก็ แตกหนี)

5. ชุมนุมพระยาตาก มีอาณาเขตตั้งแต่ เมืองชายฝั่งทะเลตะวันออก ทั้งหมดจนถึชายแดนกัมพูชาเป็นชุมนุมของ พระยาตาก ผู้ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกออกจากกรุงศรีฯ มารวบรวมพล ตั้งตัวเป็นชั้นพระบรมวงศานุวงศ์ และมีฐานกำลังอยู่ที่เมืองจันทบุรี จนสามารถกอบกู้เอกราชของชาติไทย ให้กลับคืนมาอีกครั้ง