ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ by Mind Map: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า

1.1. จะปรากฏในรูปของความขัดแย้ง การทำสงคราม โดยไทยเป็นฝ่ายตั้งรับ การรุกรานของพม่า หลังจากได้รับเอกราช ต้องทำสงคราม กับพม่าถึง 9 ครั้ง

2. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา

2.1. กัมพูชาเป็นเมืองขึ้นของไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ครั้งกรุงศรี อยุธยาแตก กัมพูชาก็ ตั้งตนเป็นอิสระ แต่ครั้นเวลาล่วงมา 2 ปี กัมพูชาก็เกิด จลาจลขึ้น สมเด็จพระนารายณ์ราชา กษัตริย์กัมพูชาในขณะนั้นเกิดการแย่ง อ านาจกันขึ้นกับ สมเด็จพระรามราชา พระมหาอุปราช พระนารายณ์ราชา ขอกำลังจากญวนมาช่วยปราบ สมเด็จพระรามราชาสู้ไม่ได้ จึงหนีมาขอ ความช่วยเหลือจากไทย

3. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาว

3.1. ในสมัยนั้น อาณาจักรล้านช้าง ได้แบ่งเป็น 3 อาณาจักร ได้แก่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ และ จำปาศักดิ์

3.1.1. ทำศึก2ครั้ง 1. การตีเมืองจำปาศักดิ์ในปี พ.ศ. 2319 สาเหตุเนื่องจากพระยานางรอง (คาดว่าเมืองนครนายก) ขัดใจกับ เจ้าเมืองนครราชสีมา จึงคิดกบฏต่อไทย ไปขอขึ้นกับเจ้าโอ เจ้าเมืองจำปาศักดิ์ 2. การตีเมืองเวียงจันทน์ในปี พ.ศ. 2321 พระวอ เสนาบดีของเจ้าสิริบุญสาร เกิดวิวาทกับเจ้าสิริบุญสาร เจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์ พระวอจึงหนีมาอยู่ที่ ตำบล ดอนมดแดง จังหวัด อุบลราชธานี และ ขอสวามิภักดิ์ต่อไทย

4. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับล้านนา

4.1. สมเด็จพระเจ้าตากสินพยายามขับไล่พม่าออกไป จากล้านนาได้สำเร็จ แต่ไม่สามารถรักษาล้านนาไว้ได้

5. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมลายู

5.1. หัวเมืองมลายูได้แก่ เมืองปัตตานี ไทรบุรี กลันตัน และ ตรังกานู เคยเป็น เมืองขึ้นของไทยมาตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา ในตอนต้นสมัยกรุงธนบุรีนั้น ยังสวามิภักดิ์อยู่ แล้วมาแข็งข้อทีหลังและพระองค์ปล่อยให้ หัวเมืองมลายู เป็นอิสระ

6. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน

6.1. หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา การติดต่อการค้าไทยกับจีนได้หยุดชะงักลง แต่ก็ได้มาเริ่มใหม่ เมื่อจีนยอมรับเครื่องราชบรรณาการจากกรุงธนบุรี ปีพ.ศ. 2324 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงส่งราชทูตไปกรุงปักกิ่ง โดยมี เจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช เป็นหัวหน้าราชทูต

7. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮอลันดา

7.1. พ.ศ. 2313 ชาวฮอลันดาจากเมือง ปัตตาเวีย (จาการ์ตา) และ พวกแขกเมือง ตรังกานู ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช เพื่อถวายปืนคาบศิลา จำนวน 2,200 กระบอก และ ต้นไม้เงินต้นไม้ทอง

8. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษ

8.1. เมื่อ พ.ศ. 2320 นายยอร์จ สแตรตัน ผู้สำเร็จราชการ แห่งมัทราส ในขณะนั้นได้ส่งสาส์นพร้อม กับดาบทองคำประดับพลอย มาถวาย สมเด็จพระเจ้าตากสิน ส่วนร้อยเอก กปิตันได้รับพระราชทานยศว่า พระยาราชกปิตัน ในปี พ.ศ. 2322 แขกมัวร์จากเมือง สุราต ในประเทศอินเดีย ได้นำสินค้าเข้ามาขายในกรุงธนบุรี และไทยได้ส่งสำเภาหลวง ไปค้าขายที่อินเดียด้วย