อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต (Kingdom Of Life)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต (Kingdom Of Life) by Mind Map: อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต (Kingdom Of Life)

1. คู่มือ Document

1.1. บทที่ 1 บทนำ

1.1.1. แนวคิดและความสำคัญ

1.1.2. วัตถุประสงค์

1.1.3. ขอบเขตโครงงาน

1.1.4. แผนการปฎิบัติงาน

1.1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.2. บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

1.2.1. โครงงานคอมพิวเตอร์

1.2.1.1. ความหมาย

1.2.1.2. องค์ประกอบ

1.2.1.3. ประเภท

1.2.1.4. ขั้นตอน

1.2.2. ลักษณะโปรแกรมที่ใช้ในการทำโครงงาน

1.3. บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

1.3.1. ขอบเขตในการจัดทำโครงงาน

1.3.2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1.4. บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

1.5. บทที่ 5 อภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานและข้อเสนอแนะ

1.5.1. อภิปรายผล

1.5.2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน

1.5.3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงานในอนาคต

2. ผู้จัดทำโครงงาน

2.1. นางสาวอาทิติยา ขาวมรดก ม.6/5 เลขที่ 42

3. ซอฟต์แวร์/แอพพลิเคชั่น

3.1. เว็บไซต์ออนไลน์ google site

3.2. Adobe Photoshop CS6

3.3. Microsoft Word 2013

4. ขอบเขต

4.1. การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ google site

4.2. แบบฝึกหัดเกี่ยวกับอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

4.3. บทเรียนเกี่ยวกับอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

5. ประเภทโครงงาน

5.1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา