บีพี มินิมาร์ท(BP Minimart)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บีพี มินิมาร์ท(BP Minimart) by Mind Map: บีพี มินิมาร์ท(BP Minimart)

1. software/application

1.1. Microsoft word 2013

1.2. SketchUp pro 2015

1.3. Youtube

2. ขอบเขตโครงงาน

2.1. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านมินิมาร์ท

2.2. รวบรวมข้อมูลเรื่องมินิมาร์ทจากเว็ปไซต์ต่างๆ

2.3. สร้างผลงานโดยใช้โปรแกรมsketchUp pro 2015

2.4. ทดลองใช้โปรแกรมกับกลุ่มตัวอย่าง

3. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน

3.1. สมาชิก

3.1.1. นายณภัทร ประเสริฐกุล เลขที่11 ม6/6

3.1.2. นายวิชญะ ทองขำ เลขที่ 17 ม.6/6

4. คู่มือ(Document)

4.1. บทที่ 1 บทนำ

4.1.1. แนวคิดและความสำคัญ

4.1.2. วัตถุประสงค์

4.1.3. ขอบเขตโครงงาน

4.1.4. แผนการปฎิบัติ

4.1.5. ประโยชน์ที่ได้รับ

4.2. บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

4.2.1. โครงงานคอมพิวเตอร์

4.2.2. ลักษณะโปรแกรมที่ใช้ทำโครงงาน

4.3. บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

4.3.1. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้

4.3.2. ขอบเขตในการจัดทำโครงาน

4.4. บทที่ 4 ผลการดำเนินการ

4.4.1. ผลการพัฒนาโครงงาน

4.4.2. ประโยชน์ที่ได้รักจากโครงงานและข้อเสนอแนะ

4.5. บทที่ 5 อภิปรายผล

4.5.1. อภิปรายผล

4.5.2. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

4.5.3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงานในอนาคต