Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พระไตรปิฎก by Mind Map: พระไตรปิฎก

1. วินัยปิฎก

1.1. มหาวิภังค์ : วินัยที่เป็นหลักใหญ่ของภิกษุ

1.2. ภิกษุณีวิภังค์ : วินัยที่เป็นหลักใหญ่ของภิกษุณี

1.3. มหาวรรค : กำเนิดภิกษุ ระเบียบความเป็นอยู่และ กิจกรรมของพระภิกษุสงฆ์

1.4. จุลวรรค : ระเบียบความเป็นอยู่และกิจการของพระภิกษุสงฆ์ เรื่องภิกษุณีและการสังคายนา

1.5. ปริวาร : คู่มือถามตอบซักซ้อมความรู้พระวินัย

2. อภิธรรมปิฎก

2.1. ยมก : ยกข้อธรรมขึ้นวินิจฉัยโดยตอบคำถามที่ตั้งย้อนกันเป็นคู่ๆ

2.2. ธัมมสังคณี : แจงนับธรรมที่จัดรวมเป็นหมวดเป็นประเภท

2.3. วิภังค์ : อธิบายแต่ละครั้ง แยกแยะออกชี้แจงวินิจฉัยอย่างละเอียด

2.4. ธาตุกถา : สงเคราะห์ข้อธรรมต่างๆเข้าไปในขันธ์ อาตนะ ธาตุ

2.5. ปุคคลปัญญัติ : บัญญัติความหมายบุคคลประเภทต่างๆตามคุณธรรมที่มี

2.6. กถาวัตถุ : แถลงและวินิจฉัยทรรศนะของนิกายต่างๆสมัยตติยสังคายนา

2.7. ปัฏฐาน : อธิบายปัจจัย คือ ลักษณะความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกัน 24 แบบ

3. สุตตันตปิฎก

3.1. ทีฆนิกาย : ชุมนุมพระสูตรขนาดยาว

3.2. มัชฌิมนิกาย : ชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง

3.3. สังยุตตนิกาย : ชุมนุมพระสูตรที่จัดกลุ่มตามหัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง

3.4. อังคุตตรนิกาย : ชุมนุมพระสูตรที่จัดเป็นหมวดตามจำนวนข้อธรรม

3.5. ขุททกนิกาย : ชุมนุมพระสูตร ภาษิต