กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ by Mind Map: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

1. สิทธิการเป็นสมาชิก

1.1. เงินสะสม

1.1.1. สมทบ3%

1.1.2. 3%ตามกฎหมาย

1.1.3. สะสมเพิ่มตามต้องการ1-12%

1.2. เงินรัฐ

1.2.1. เงินชดเชย2%

1.2.2. เงินประเดิม บรรจุ27 มีค 40

2. การลงทุน

2.1. เงินออม=>หน่วยลงทุน

2.1.1. ตลาดเงิน

2.1.2. ตราสารหนี้

2.1.3. แผนหลัก

2.1.4. ผสมหุ้นทวี

2.1.5. สมดุลตามอายุ

3. บำเหน็จ/บำนาญ🧑🏻‍💼กบข.

3.1. สิทธิการรับเงินบำ

3.1.1. ลาต่างๆ

3.1.1.1. ไม่ถึง10ปี=ไม่ได้เงิน

3.1.1.2. >10ปี<25ปี= บำเหน็จเท่านั้น

3.1.1.3. >25ปี = ตามเลือก

3.1.2. เกษียณ/แก่ /พิการ

3.1.2.1. ไม่ถึง1ปี=ไม่ได้เงิน

3.1.2.2. >1ปี<10ปี=บำเหน็จเท่านั้น

3.1.2.3. 10ปีขึ้นไป=ตามเลือก

3.1.3. สิ้นชีพ

3.1.3.1. ไม่ถึง1ปี=ไม่ได้เงิน

3.1.3.2. >1ปี=บำเหน็จตกทอด

4. สวัสดิการ

4.1. แผนการลงทุน

4.2. แผนเกษียณอายุ

4.3. สิทธิประโยชน์

4.4. ความรู้คู่การออม