งานสารบรรณ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
งานสารบรรณ by Mind Map: งานสารบรรณ

1. การเก็บหนังสือ

1.1. เก็บระหว่างปฏิบัติ

1.2. เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

1.3. เก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

2. ชนิดและแบบของหนังสือ

2.1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีระหว่างส่วนราชการ ใช้กระดาษตราครุฑ

2.2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อภายในส่วนราชการหรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ

2.3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราส่วนราชการแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

2.4. หนังสือสั่งการ แบ่งเป็น 3 ประเภท

2.4.1. คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตราครุฑ

2.4.2. ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ

2.4.3. ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑ

2.5. หนังสือประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็น 3 ประเภท

2.5.1. ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศ หรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ

2.5.2. แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษ ตราครุฑ

2.5.3. ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ราชการเห็น สมควรเผยแพร่ให้ทราบ

2.6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

2.6.1. หนังสือรับรอง

2.6.2. รายงานการประชุม

2.6.3. บันทึก

2.6.4. หนังสืออื่น

3. ระดับชั้น

3.1. ความเร็ว

3.1.1. ด่วน คือ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับหนังสือ

3.1.2. ด่วนมาก คือ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว

3.1.3. ด่วนที่สุด คือ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็วเท่าที่จะทำได้

3.2. ความลับ

3.2.1. ลับ

3.2.2. ลับมาก

3.2.3. ลับที่สุด

4. โครงสร้าง

4.1. หัวหนังสือ

4.2. เหตุที่มีหนังสือไป

4.3. จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป

4.4. ท้านหนังสือ

5. องค์ประกอบหนังสือ

5.1. บทกล่าวนำ

5.2. เนื้อหา

5.3. สรุป

6. หลักการเขียนหนังสือ

6.1. การใช้เครื่องหมาย

6.2. การกั้นหน้า

6.3. การใช้คำ 9 ข้อ

6.4. ขนาดครุฑเเละขนาดตัวอักษร

6.4.1. ซ้าย 3/บน 1.5/ขวา 2 (ซม)

6.4.2. ภายนอกครุฑ 3/ภายใน 1.5 (ซม)

6.5. วรรคตอนและการย่อหน้า

7. ขั้นตอนการร่างหนังสือ

7.1. 1.ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง

7.1.1. who

7.1.2. what

7.1.3. when

7.1.4. where

7.1.5. why

7.1.6. how

7.2. 2.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

7.2.1. ข้อเท็จจริงครบถ้วน

7.2.2. กฏ ระเบียบ คำสั่ง

7.2.3. แนววินิจฉันเดิม (ถ้ามี)

7.3. 3.ร่างหนังสือ

7.3.1. การลำดับความที่ดี

7.3.2. ความสมเหตุสมผล

7.3.3. คำนึงถึงใจผู้ลงนาม