Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TIK 10 by Mind Map: TIK 10

1. KAPITULLI 1

1.1. RRJETI KOMPJUTERIK

1.2. LLOJET E RRJETEVE

1.3. TOPOLOGJIA E RRJETEVE

1.4. KANALET E TRANSMETIMIT

2. KAPITULLI 2

2.1. PERDORIMI I MIND MAPPING

2.2. NJOHJA ME PROGRAMIN FLASH

2.3. VIZATIMET NE FLASH

2.4. SHTIMI I EFEKTEVE VIZUALE