ประโยชน์ของเซลล์ไฟฟ้าเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประโยชน์ของเซลล์ไฟฟ้าเคมี by Mind Map: ประโยชน์ของเซลล์ไฟฟ้าเคมี

1. การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า

1.1. การแยกสารละลาย NaCl เจือจางด้วยไฟฟ้า

1.2. การแยก NaCl หลอมเหลวด้วยไฟฟ้า

1.3. การแยกสารละลาย CuSO4 ด้วยไฟฟ้าโดยใช้ขั้วไฟฟ้าเฉื่อย

1.4. การแยกสารละลาย CuSO4 ด้วยไฟฟ้าโดยใช้ ทองแดงเป็นขั้วไฟฟ้า

2. การทำโลหะให้บริสุทธิ์

2.1. การชุบช้อนโลหะด้วยเงิน หลักการของการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าคือ ต้องให้โลหะชนิดหนึ่งมาเคลือบบนโลหะอีกชนิดหนึ่งที่อยู่เป็นแคโทด โดยจัดเซลล์ดังนี้ - ขั้วแอโนด: โลหะที่ใช้ชุบ - ขั้วแคโทด: โลหะที่ต้องการชุบ - สารละลายอิเล็กโทรไลต์: โลหะไอออนของโลหะที่เป็นแอโนด - ไฟฟ้า: กระแสตรง

3. Try MeisterTask!

4. การชุบโลหะ

4.1. การทำทองแดงให้บริสุทธิ์ สิ่งเจือปนที่มักจะมีอยู่ในทองแดง ได้แก่ เหล็ก เงิน ทอง แพลตินัม และสังกะสี เมื่อต้องการทำทองแดงให้บริสุทธิ์ (GRedCat) ต้องจัดให้แท่งทองแดงที่ไม่บริสุทธิ์เป็นขั้วแอโนด (LAnOX) และแผ่นทองแดงที่บริสุทธิ์เป็นแคโทดจุ่มอยู่ในสารละลายผสมของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตกับกรดซัลฟิวริก ครึ่งปฏิกิริยารีดักชันและค่า E๐