งานกิจการนักเรียน โรงเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
งานกิจการนักเรียน โรงเรียน by Mind Map: งานกิจการนักเรียน โรงเรียน

1. STUDENT

1.1. Smart

1.2. Teamwork

1.3. Unity

1.4. Democracy

1.5. Environment

1.6. Nationality

1.7. Technology

2. ฝ่ายงานภายในงานกิจการนักเรียน

2.1. ส่งเสริมระเบียบวินัย

2.1.1. ICT ส่งเสริม

2.1.2. ระเบียบโรงเรียน

2.2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

2.2.1. ป้องกันยาเสพติด

2.2.2. ศาสนา

2.2.3. โรงเรียนคุณธรรม

2.3. ส่งเสริมเครื่อข่าย

2.3.1. ผู้ปกครอง

2.3.1.1. ห้องเรียน

2.3.1.2. ระดับชั้น

2.3.1.3. โรงเรียน

2.3.2. ศิษย์เก่า

2.4. ส่งเสริมประชาธิปไตย

2.4.1. กิจกรรมนักเรียน

2.4.2. สภานักเรียน

2.5. ระบบดูแลช่วยเหลือ

2.5.1. งานประจำชั้น

2.5.2. คัดกรองนักเรียน

2.5.3. เยี่ยมบ้าน

3. ข้อมูลทั่วไปของฝ่าย

3.1. วิสัยทัศน์

3.2. พันธกิจ

3.3. เป้าประสงค์

3.4. ยุทธศาสตร์