บทบาทหน้าที่ของสายหนัง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทบาทหน้าที่ของสายหนัง by Mind Map: บทบาทหน้าที่ของสายหนัง

1. 1.หน้าที่ด้านการแลกเปลี่ยน

1.1. 1. การคาดคะเนความต้องการเจ้าของโรงหนัง

1.1.1. วางโปรแกรมหนังว่าจะฉายเวลาไหน

1.2. 2. การขนส่งหนัง

1.2.1. นำ

1.3. 3 .การให้สินเชื่อทางการเงิน

1.3.1. ตรวจสอบรายได้

1.4. 4. การเก็บรักษาหนัง

1.5. 5. การข่าวสารแก่โรงภาพยนตร์

1.6. 6. การช่วยลดความเสี่ยง

2. 2. หน้าที่ด้านกายภาพ

2.1. การเก็บรักษา

2.2. การขนส่ง

2.3. การแปรสภาพการขาย

3. 3. หน้าที่ด้านการอำนวยความสะดวก

3.1. 1. การให้ข้อมูลทางการตลาด

3.2. 2. การเอื้อประโยชน์

3.3. 3. การร่วมทุนสร้างหนัง