องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ตแวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่คอมพิวเตอร์ จากนั้นหน่วยประมวลผลกลาง จะนำไปประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกมากให้ผู้ใช้รับทราบทางหน่วยแสดงผลลัพธ์

1.2. หน่วยประมวลผลกลาง

1.2.1. เป็นวงจรอิเลคทรอนิกส์ที่ทำงาน หรือประมวลผล ตามชุดของคำสั่งเครื่องจากซอฟต์แวร์

1.3. หน่วยความจำ

1.3.1. สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ - รอม (Read Only Memory - ROM) แรม (Random Access Memory)

1.4. อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล

1.4.1. -ฮับ หรือ รีพีทเตอร์ -สวิทช์ หรือ บริดจ์ -เร้าเตอร์ -เกทเวย์ -โมเดม -มัลติเพล็กซ์เซอร์ -คอนเซนเตรเตอร์ -ฟรอนต์ – เอ็นโปรเซสเซอร์ FEP (Front-End Processor) -อิมูเลเตอร์ -รีพีตเตอร์ -การ์ดเครือข่าย (Network Adapter) หรือ การ์ด LAN -สายสัญญาณ 1.สาย Coax 2.สาย UTP (Unshied Twisted Pair)

2. การเชื่อมต่อและการสื่อสาร

2.1. 1.การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point)

2.2. 2.การเชื่อต่อแบบหลายจุด (Multi-point)

3. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

3.1. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลไว้ใช้ในโอกาสต่อไป

4. กระบวนการทำงาน

4.1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.1.1. เครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆในเครือข่าย (โหนดเครือข่าย) จะใช้สื่อที่เป็นสายเคเบิลหรือสื่อไร้สาย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่รู้จักกันดีคือ อินเทอร์เน็ต

4.2. อินเทอร์เน็ต

4.2.1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายมากมายทั่วโลกเข้าด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้น ข้อมูล คัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมมาใช้ รวมทั้งสื่อสารถึงกันทางอีเมล

4.3. โปรโตคอล

4.3.1. ข้อกำหนดหรือข้อตกลงในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีข้อดี ข้อเสีย และใช้ในโอกาสหรือสถานการณ์แตกต่างกันไป คล้ายๆ กับภาษามนุษย์ที่มีทั้งภาษาไทย จีน ฝรั่ง หรือภาษาใบ้ ภาษามือ

5. ข้อมูลและสารสนเทศ

5.1. ข้อมูล

5.1.1. ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมและเรียบเรียง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้สารสนเทศที่ดี

5.2. สารสนเทศ

5.2.1. เป็นผลลัพธ์ของการประมวลผล การจัดดำเนินการ และการเข้าประเภทข้อมูลโดยการรวม

6. บุคคลากรทางคอมพิวเตอร์

6.1. เครื่องคอมพิวเตอร์โดยมากต้องใช้บุคลากรสั่งให้เครื่องทำงาน เรียกบุคลากรเหล่านี้ว่า ผู้ใช้ หรือ user (ยูเชอร์)

7. ซอร์ฟแวร์

7.1. ซอฟต์แวร์ระบบ System Software (ชิสเต็ม ซอฟแวร์) โดยส่วนมากแล้วจะติดตั้งมากับเครื่องคอมพิวเตอร์เนื่องจากซอฟต์แวร์ระบบเป็นส่วนควบคุมทำงานต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นการทำงานอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ต้องการได้ต่อไป

7.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Application Software (แอพพลิเคชัน ชอฟแวร์) จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เน้นในการช่วยการทำงานต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ ซึ่งแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน