ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน by Mind Map: ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

1. ระบบคืออะไร

1.1. คำที่ใช้เรียกส่วนประกอบ2สิ่งขึ้นไปรวมเข้าด้วยกันเพื่อทำงาานสัมพันธ์กัน

1.2. เช่น ระบบลำเลียงนำ้พืช ระบบเสียง.

2. ระบบทางเทคโนโลยี

2.1. คือระบบที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์

2.2. ประกอบด้วย ตัวป้อน กระบวนการ ผลผลิตและอาจมีข้อมูลย้อนกลับ

2.2.1. ตย. ตัวป้อน พลังงานไฟฟ้าข้าว นำ้ กระบวนการ การทำงานของหม้อหุ้งข้าว ผลผลิต ข้าวที่หุ้งสุก ข้อมูลย้อนกลับ การตัดไฟฟ้าเมื่อข้าสุก

2.3. เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบหม้อหุ้งข้าวไฟฟ้า.

3. ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

3.1. คือเทคโนโลยีที่ประกอบด้วยระบบย่อยตั้งแต่2ระบบทำงานร่วมกัน

3.2. เช่น ระบบของรถยนต์ ระบบเครื่องปรับอากาศ.

4. การทำงานผิดพลาดของระบบ

4.1. เกิดจากระบบย่อยทำงานผิดพลาดเลยส่งผลต่อระบบใหญ่

4.2. การแก้ไขปัญหาการทำงานผิดพลาด

4.2.1. หาสาเหตุบกพร่องของระบบและรีบแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

4.3. เช่น แผ่นกรองอากาศอุดตัน ทำให้เครื่องปรับอากาศไม่สามารถทำความเย็นตามอุณหภูมิที่กำหนดได้