มัลติมีเดีย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
มัลติมีเดีย by Mind Map: มัลติมีเดีย

1. องค์ประกอบ

1.1. จําแนกองค์ประกอบของสื่อต่างๆ ได้เป็น 5 ชนิด ประกอบ ด้วย ข้อความหรือตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Still Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และภาพวิดีโอ (Video) แลวนํามาผสมผสานเข้าดวยกัน

2. ประโยชน์

2.1. เสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง คําถาม ภาพ เคลื่อนไหว

2.2. นําเสนอข่าวสารในรูปแบบที่ไม่จําเป็นต้องเรียงลําดับ เช่น บท เรียนมัลติมีเดีย

2.3. สร้างสื่อเพื่อความบันเทิง

2.4. สร้างสื่อโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์

3. ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน

3.1. สามารถควบคุมจังหวะการเรียนของตนเองได้ โดยสื่อ มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาจะคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ เชิงโต้ตอบกับบทเรียน

4. รูปแบบ

4.1. 1. สื่อมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอข้อมูล

4.2. 2. สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

5. บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย

5.1. ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเอื้อให้นักออกแบบสื่อ มัลติมีเดีย สามารถประยุกต์สื่อประเภทต่างๆ มาใช้รวมกันได้บน ระบบคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ มากมาย เช่น การเรียนการสอน การนําเสนอข้อมูล การประชาสัมพันธ์ เป็นตน

6. การประยุกต์ใช้บทเรียนมัลติมีเดีย

6.1. นําคลิปให้ความรู้เป็นสื่อควบคุมการสอนในห้องเรียน

6.2. การเรียนรู้บนเว็บไซต์ สามารถเรียนได้ทุกเวลา