ปัญญาประดิษฐ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัญญาประดิษฐ์ by Mind Map: ปัญญาประดิษฐ์

1. ความหมายของปัญญาประดิษฐ์

1.1. ประกอบจากคำสองคำ คือ Articial = ของที่สร้างขึ้นมา กับ Intelligence = อัจฉริยะ

1.2. นิยามครั้งแรกของ AI "The Goal of AI is to Develop Machines That Behave as Though They were intelligence."

1.3. นิยามของ Elaine Rich กล่าวไว้ว่า "Artificial Intelligence is the Study of How to Make Computers do Things at Which, At The Moment, People are better."

2. ความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์

2.1. ยุคบุกเบิก (1943-1955)

2.1.1. warren mcculoch และ walter pitts คิดค้นโมเดลประสาทเทียม

2.1.2. Donald hebb วิจัยโครงข่ายประสาทเทียม

2.1.3. alan turing ได้เสนอบทความทาง AI

2.2. กำเนิดปัญญาประดิษฐ์ (1956)

2.2.1. John Mccarthy ได้เชิญนักวิจัยในสาขาต่างๆมาเข้าร่วมประชุมและได้ทำ workshop ร่วมกัน

2.3. ยุคที่พัฒนาแนวคิด (1952-1969)

2.3.1. Newell และ simon ได้ออกแบบคอมพิวเตอร์เพื่อเลียนแบบการแก้ปัญหาแบบมนุษย์

2.3.2. John Mccharthy กำลังพัฒนา AI

2.4. ยุค AI

2.4.1. มีความหลายหลายในปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น

2.4.2. AI มีความซับซ้อนมาก

3. การประยุกต์ใช้

3.1. พัฒนาเครื่องกลให้มีพฤติกรรมคล้ายกับมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้น

3.2. ทำให้เครื่องจักรต่างๆทำงานซับซ้อนมากขึ้น

3.3. จดจำสภาพแวดล้อมการทำงาน

3.4. จดจำและเรียนรู้ข้อมูลต่างๆในปริมาณที่มากๆ

3.5. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

3.6. การประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรม

3.7. วิทยาการหุ่นยนต์