Học tập

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Học tập by Mind Map: Học tập

1. Chường 1 :Đại cương về các hệ thống thông tin trong quản lý

1.1. khái niệm về hệ thống

1.1.1. môi trường hệ thống

1.1.2. hệ thống kinh doanh

1.1.3. hệ thống quản lí

1.1.4. Các hệ thống thông tin tự động hoá (tin học hoá)

1.1.5. Các giai đoạn phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin

2. Chường 2 :Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án

2.1. Mục đích, yêu cầu của việc khảo sát

2.2. Khảo sát và đánh giá hiện trạng

2.3. Xác định phạm vi, khả năng và mục tiêu của dự án

2.4. Phác hoạ giải pháp, cân nhắc tính khả thi

2.5. Lập dự trù và kế hoạch triển khai dự án

3. Chương 3: Phương pháp luận phân tích thiết kế hệ thống có cấu trúc

3.1. Phương pháp SADT (Structured Analysis and Design Technique) – Kỹ thuật phân tích và thiết kế cấu trúc

3.2. Phương pháp MERISE (Methode pour Rassembler les Ide’es Sans Effort)Phương pháp MERISE (Methode pour Rassembler les Ide’es Sans Effort)

3.3. Phương pháp MCX (Methode de xavier castellani)

3.4. Phương pháp GALACSI (Groupe d’ Animation et de Liaison pour i’ Analyse et la Conception de syste’me d’ Information)

4. Chương 4: Phân tích hệ thống về xử lý

4.1. Mục đích, yêu cầu của giai đoạn phân tích

4.2. Biểu đồ phân cấp chức năng (BFD - Bussiness Function Diagram)

4.3. Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD - Data Flow Diagram)

5. Chương 5: Phân tích hệ thống về dữ liệu

5.1. Nội dung: Mô hình thực thể liên kết ER (Entity Relationship) Mô hình quan hệ (Relation Base Modeling)