αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση by Mind Map: αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση

1. εκούσια διαδικασία

1.1. καθορισμός στόχων

1.2. αυτορυθμιζόμενη μάθηση

2. δυναμική διεργασία

2.1. Πρότερη γνώση

2.2. Μεταγνώση

3. αυτο-αξιολόγηση

4. δημιουργικότητα

4.1. επίλυση προβλημάτων