Αυτορυθμιζόμενη Μάθηση

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Αυτορυθμιζόμενη Μάθηση by Mind Map: Αυτορυθμιζόμενη Μάθηση

1. μπορεί να επιδράσει

2. ικανότητα διαχείρησης μαθησιακής διαδικασίας

2.1. στοχοθεσία από εκπαιδευτικό

3. αλληλεπίδραση

3.1. διακοπή σπουδών

3.2. ανατροφοδότηση

4. αυτορυθμιστικές δεξιότητες

5. εκπαιδευτικό περιβάλλον

6. κοινωνιογνωστικά μοντέλα

7. αυτοαποτελεσματικότητα

8. προηγούμενη εμπειρία

9. δια βίου μάθηση