Ανεξαρτησία

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ανεξαρτησία by Mind Map: Ανεξαρτησία

1. σπουδών

1.1. μαθησιακή διαδικασία

1.2. εκπαιδευτική διαδικασία

2. μαθητευόμενου

2.1. ελευθερία επιλογής σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο τής μελέτης του

2.2. αυτορυθμιζόμενη και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση

3. Βασικά στοιχεία

3.1. αυξημένη ευθύνη του εκπ/νου

3.2. ευρεία διαθεσιμότητα της διδασκαλίας

3.3. αποτελεσματικό μείγμα εκπ/κων μέσων και τεχνικών

3.4. προσαρμογή στις ατομικες διαφοροποιήσεις

3.5. ύπαρξη μεγάλης ποικιλίας χρόνων

4. έμφαση στις παιδαγωγικές προυποθέσεις