Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση by Mind Map: Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση

1. Πολυδιάστατη διεργασία

2. Εκούσια διαδικασία

3. Ενεργή εμπλοκή στη μάθηση

4. Στοχοκεντρική διαδικασία

5. Παραγωγικό περιβάλλον μελέτης

6. Αξιοποίηση εμπειρίας