กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ by Mind Map: กระบวนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

1. ทรัพยากรคืออะไร ??

1.1. ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความรู้

1.2. ผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์

1.3. บันทึกวัจนภาษาและอวัจนภาษา ลงบนวัสดุสารสนเทศ

2. ความสำคัญ

2.1. สื่อในการเผยแพร่ และ ถ่ายทอดความรู้

2.2. สื่อบันทึกพฤติกรรม และ ประสบการณ์ของคน

2.3. สื่อที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดจินตการและความคิดในการคิดค้น ประดิษฐ์สิ่งของและนวัตกรรม

2.4. เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่คนในสังคม

2.5. เครื่องมือในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้า

2.6. เครื่องและสื่อกลางในกระบวนการเรียนการสอน

3. จำแนกประเภท

3.1. จำแนกตามรูปลักษณ์

3.1.1. บันทึกลงกระดาษ

3.1.2. บันทึกในวัสดุประเภทฟิล์ม

3.1.3. บันทึกลงในสื่อแม่เหล็ก

3.1.4. บันทึกในจานแก้ว หรือ สื่อออปติก

3.2. จำแนกตามสาขาวิชา

3.2.1. มนุษยศาสตร์

3.2.2. สังคมศาสตร์

3.2.3. วิทยศาสตร์ และ เทคโนโลยี

3.2.4. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

3.3. จำแนกตามแหล่งที่มา

3.3.1. ปฐมภูมิ

3.3.2. ทุติยภูมิ

3.3.3. ตติยภูมิ

3.4. จำแนกตามผู้ผลิต

3.4.1. หน่วยงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ

3.4.2. หน่วยงานภาคเอกชน

3.4.3. สมาคม มูลนิธิ

3.4.4. องค์กรระหว่างประเทศ

3.5. จำแนกตามอุปกรณ์ที่ใช้งาน

3.5.1. ทรัพยากรแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์

3.5.2. ทรัพยากรที่ต้องใช้อุปกรณ์โสตทัศน์

3.5.2.1. เช่น ภาพยนตร์ แถบวิดีทัศน์ ภาพนิ่ง

3.5.3. ทรัพยากรที่ต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4. แหล่งทรัพยากร

4.1. ภาคราชการ

4.1.1. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

4.1.2. องค์การมหาชน

4.1.3. องค์การอิสระ

4.1.4. องค์การระหว่างประเทศ

4.2. ภาคเอกชน

4.2.1. แหล่งประกอบธุรกิจ

5. การพัฒนา

5.1. ควรคำนึงถึง "ความต้องการ" มากกว่า "มาตรฐาน"

5.2. ตอบสนองความต้องการของสังคมโดยรวม

5.3. มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

5.4. บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ มีส่วนร่วมในความร่วมมือในทุกระดับ

5.5. พิจารณารูปแบบของทรัพยากรทั้งหมด

5.6. มีการศึกษาตลอดเวลา

6. บริการสารสนเทศ

6.1. หนังสือ

6.2. ทรัพยากรสารสนเทศอ้างอิง

6.2.1. ประเภทให้สารสนเทศ

6.2.1.1. พจนานนุกรม

6.2.1.2. สารานุกรม

6.2.1.3. นามานุกรม

6.2.1.4. หนังสือรายปี

6.2.2. ประเภทแนะแหล่งสารสนเทศ

6.2.2.1. บรรณานุกรรม

6.2.2.2. ดรรชนีและสาระสังเขป

6.3. สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ

6.3.1. รายงาน

6.3.2. จุลสาร

6.3.3. สิทธิบัตร

6.4. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

6.4.1. นิตยสาร

6.4.2. วารสาร

6.4.2.1. จำแนกตามเนื้อหา

6.4.2.1.1. วารสารวิชาการ

6.4.2.1.2. วารสารกึ่งวิชาการ

6.4.2.1.3. วารสารปริทัศน์

6.4.2.2. จำแนกตามวัตถุประสงค์

6.4.2.2.1. เช่น วารสารเพื่อการค้า

6.4.3. หนังสือพิมพ์

6.4.3.1. จำแนกตามเนื้อหา

6.4.3.1.1. ข่าวทั่วไป ข่าวธุรกิจ ข่าวเฉพาะเรื่อง

6.4.3.2. จำแนกตามการรับใช้ผู้อ่าน

6.4.3.2.1. ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น

6.5. สื่อโสตทัศน์

6.5.1. ภาพ

6.5.2. เสียง

6.5.3. วัสดุของจริง และแบบจำลอง

6.6. สื่อดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล