Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อียีป by Mind Map: อียีป

1. สภาพทางภูมิสาส

1.1. เเห้งเเร้ง

1.1.1. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย

1.2. ตอนล่างติดปากเเม่น้ำไนล์

1.2.1. เเม่น้ำไนล์

1.2.1.1. เอื้อต่อการเกษรเเละการคมนาคม

1.2.2. -มีผลต่อการเมือง -สังคม -เศษรกิจ

2. ที่มา

3. ที่ตั้ง

3.1. อดีต

3.2. ตั้งอยู่ดินเเดนไอยคุปต์ เกิดบริเวณสองฟั่งเเม่น้ำไนล์

3.2.1. เเม่น้ำไนล์

3.2.2. เป็นเเม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก

4. ทางตอนเหนือของเเอฟริกา

4.1. ปัจจุบัน

4.2. อยู่ประเทศอียิป

4.3. เเละตอนเหนือของประเทศซูดาน

5. พัฒนาการเเต่ละยุค

5.1. เเบ่งออกได้3ยุ

5.1.1. เก่า

5.1.1.1. 3000​bc

5.1.1.2. เมืองหลวงคือเมมฟิส

5.1.1.3. กษัตร์มีอำนาจสูงสุด

5.1.1.4. ปกครองเเบบเทวาธิปไตย

5.1.1.5. สร้างชลประทานเเละพีระมิด

5.1.2. กลาง

5.1.2.1. 2000bc

5.1.2.2. ชาวอียิปยึดตะวันออกกลาง

5.1.2.3. ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้น

5.1.2.4. ถูกรุกรานจากต่างเเดน

5.1.2.4.1. อารยธรรมเสื่อมลง

5.1.3. ใหม่

5.1.3.1. 1500bc-500bc

5.1.3.2. กลับมารุ่งเรืิองอีกครั้ง

5.1.3.2.1. รุ่งเรืองสุดขีดคือสมัยฟาโรห์รามเสสที่2

5.1.3.3. ทำนุบำรุงเศรธกิจ

5.1.3.4. ขยายอำนาจไปถึง asiaตะวันออกกลาง

6. การสิ้นสุดอารยธรรม

6.1. ปลายยุคอาณาจักรใหม่

6.1.1. ภายหลักตกอยู่ใต้การปกครองของชนชาติอื่น

6.1.2. -เเอสซีเรีย -เปอร์เซีย -กรีก -โรมัน

6.2. นักบวช-ขุนนางมีอำนาจขึ้น มามาอำนาจเเทนฟาโรห์