Home Page

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Home Page by Mind Map: Home Page

1. Menu Chính

1.1. 1.Thiết lập chương trình

1.1.1. 1.2.Danh sách chương trình

1.1.1.1. Search

1.1.1.2. Data Table

1.1.2. 1.1.Thêm chương trình mới

1.1.2.1. 1.1.1.Quay Số

1.1.2.1.1. 1.1.1.1.Thông tin chương trình

1.1.2.1.2. 1.1.1.2.Thông tin User cần đăng ký

1.1.2.1.3. 1.1.1.3.Điều kiện nhận

1.1.2.1.4. 1.1.1.4.Gói Quà Tặng Quay Số

1.1.2.1.5. 1.1.1.5.Phân bổ quà tặng

1.1.2.2. Chọn loại Promotion khác

1.1.2.2.1. Kích hoạt Code

1.1.2.2.2. Đăng ký thông tin

1.1.2.2.3. Nhận quà

1.1.2.2.4. Đổi quà

1.1.2.2.5. Phát Code

1.1.2.2.6. Khảo sát

1.1.2.2.7. Thi trắc nghiệm

2. Thông tin User

3. Điều kiện

4. Gói Quà

5. Quay Số

6. Admin