ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา by Mind Map: ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา

1. ด้านสังคม

1.1. ทำให้มีส่วนร่วมในสังคม

2. ด้านเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจ

3. ด้านสุขภาพ

3.1. ทำให้เกิดความเครียดในสังคม

4. ด้านวัฒนธรรม

4.1. ทำให้มีการเผยแพร่ข่าวสารที่ไม่เหมาะสม

5. ด้านเทคโนโลยีด้านการศึกษา

5.1. คุณครูและนักเรียนมีความสำคัญ มีความใกล้ชิดกัน

6. วัฒนธรรมแต่ละหัวข้อต้องอาศัยความรู้ด้านต่างๆ เน้นการทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข ทำให้ผลงานประสบความสำเร็จ