มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต by Mind Map: มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต

1. ฉันเหมือนใคร (Week 1-2)

1.1. ลักษณะทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ

1.2. ธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมรอบตัว

1.3. รูปร่างขนาดของร่างกาย

1.4. ตัวชี้วัด

1.4.1. มฐ.ว1.2 ตัวชี้วัด ป.5/1

1.4.2. มฐ.ว8.1 ตัวชี้วัด ป.5/2

1.4.3. มฐ.ท2.1 ตัวชี้วัด ป.5/3

1.4.4. มฐ.ส1.2 ตัวชี้วัด ป.5/1

1.4.5. มฐ.ศ1.1 ตัวชี้วัด ป.5/3

2. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม(Week 3-4)

2.1. ลักษณะเด่น,ลักษณะด้อย

2.2. การผสมพันธ์ุของพืช

2.3. การผสมพันธุ์ของสัตว์

2.4. โรคติดต่อทางพันธุ์กรรม

2.5. ตัวชี้วัด

2.5.1. มฐ.ว1.2 ตัวชี้วัด ป.5/1

2.5.2. มฐ.ว8.1 ตัวชี้วัด ป.5/2

2.5.3. มฐ.ท2.1 ตัวชี้วัด ป.5/3

2.5.4. มฐ.ส1.2 ตัวชี้วัด ป.5/1

2.5.5. มฐ.ศ1.1 ตัวชี้วัด ป.5/3

3. การสืบพันธุ์พืช การขยายพันธุ์ วัฎจักรชีวิตของพืชดอก (Week 5-6)

3.1. ความหมายของพืชดอก

3.2. การสืบพันธุ์พืช

3.2.1. แบบอาศัยเพศ

3.2.2. แบบไม่อาศัยเพศ

3.3. การขยายพันธุ์

3.4. ตัวชี้วัด

3.4.1. มฐ.ว1.1 ตัวชี้วัด ป.5/1,ป.5/2,ป.5/3

3.4.2. มฐ.ว8.1 ตัวชี้วัด ป.5/1,ป.5/6,ป.5/8

3.4.3. มฐ.ท2.1 ตัวชี้วัด ป.5/3

3.4.4. มฐ.ค2.1 ตัวชี้วัด ป.5/4

3.4.5. มฐ.ง1.1 ตัวชี้วัด ป.5/1

4. การสืบพันธุ์พืช การขยายพันธุ์ วัฎจักรชีวิตของสัตว์(Week 7)

4.1. ประเภทของสัตว์

4.2. การสืบพันธุ์ของสัตว์

4.2.1. แบบอาศัยเพศ

4.2.2. ไม่อาศัยเพศ

4.3. วิธีการคัดเลือกพันธุ์

4.4. การผสมเทียม

4.5. ตัวชี้วัด

4.5.1. มฐ.ว1.1 ตัวชี้วัด ป.5/4,ป.5/5

4.5.2. มฐ.ว8.1 ตัวชี้วัด ป.5/1,ป.5/3

4.5.3. มฐ.ท2.1 ตัวชี้วัด ป.5/3

4.5.4. มฐ.ค2.1 ตัวชี้วัด ป.5/4

4.5.5. มฐ.ง1.1 ตัวชี้วัด ป.5/1

5. ความหลากหลายของพืชและสัตว์(Week 8)

5.1. วัฎจักรของพืชและสัตว์

5.2. ประโยชน์ของพืชและสัตว์

5.3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

5.4. ตัวชี้วัด

5.4.1. มฐ.ว1.1 ตัวชี้วัด ป.5/3,ป.5/7

5.4.2. มฐ.ว8.1 ตัวชี้วัด ป.5/5,ป.5/8

5.4.3. มฐ.ท2.1 ตัวชี้วัด ป.5/3

5.4.4. มฐ.ค2.1 ตัวชี้วัด ป.5/4

5.4.5. มฐ.ง1.1 ตัวชี้วัด ป.5/1

6. ชิ้นงาน

6.1. หนังสือเล่มเล็กเรื่อง โครงสร้างของดอกไม้ทั้งภายนอกและภายใน

6.2. แผนผังครอบครัว

6.3. แผนภาพความคิดโครงสร้างภายนอกและภายในของดอกไม้

6.4. แผนภาพความคิดโครงสร้างภายนอกและภายในของสัตว์