CÂU 6: NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐẢNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÂU 6: NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐẢNG by Mind Map: CÂU 6:  NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐẢNG

1. 1. tập trung dân chủ

1.1. a,\vai trò

1.1.1. quyết định sức mạnh của đảng

1.2. b. mối quan hệ giữa tập trung với dân chủ

1.2.1. thống nhất hữu cơ, biện chứng giữa tập trung và dân chủ

1.2.2. mặt này là điều kiện của mặt kia và ngược lại

1.2.3. HCM khẳng định: tập trung trên nền tảng dân chủ và dân chủ dưới sự chỉ đạo của tập trung

1.3. c. tập trung và dân chủ

1.3.1. tập trung: thống nhất về tư tưởng, tổ chức, hành động

1.3.2. dân chủ: của quý báu của đảng, thành quả của cách mạng

1.3.3. được quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình=> quyền lợi và nghĩa vụ

2. 2. tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách

2.1. a. mqh giữa nt 1 & 2: chặt chẽ, biện chứng lẫn nhau

2.1.1. có 2 mặt gắn bó mật thiết với nhau

2.1.2. gắn với tập trung dân chủ vìa tập thể lãnh đạo là dân chủ, cá nhân phụ trách là tập trung

2.1.3. tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là tập trung

2.2. b. ts tập thể phải lãnh đạo

2.2.1. 1 người có giỏi chỉ xem xát đc 1/ nhiều mặt của vấn đề, không thể thất tất cả=> cần có nhiều người

2.3. c. tại sao phải cá nhân phụ trách

2.3.1. việc bàn kỹ thì cần giao cho 1/1 nhóm người=> mới có chuyên trách, good job

3. 3.tự phê bình và phê bình

3.1. a. mục đích

3.1.1. lòng tốt bảy nở như hoa mùa xuân

3.1.2. tổ chức tốt lên, phần xấu bị mất đi=> vươn tới chân thiện mỹ

3.2. b. yêu cầu

3.2.1. tự giác, tự nguyện, thành khẩn, thường xuyên

3.2.2. đảng phải là tấm gương nêu gương

4. 4.kỷ luật nghiêm minh tự giác

4.1. a. mục đích

4.1.1. tẩy bỏ phần tử hư hại ra khỏi đảng, thống nhất tư tưởng, đảm bảo tính đúng đắn của đường lối

4.2. b. yêu cầu

4.2.1. kỷ luật nghiêm minh( đối với đảng): kỷ luật đối với cán bộ đảng viên

4.2.2. kỷ luật tự giác( thuộc về cán bộ đảng): chấp hành đường lối

4.3. c. ý nghĩa

4.3.1. là một tổ chức chiến đấu chặt chẽ

5. 5. đoàn kết thống nhất trong đảng

5.1. a. cơ sở thực hiện nguyên tắc

5.1.1. hd dựa trên mục tiêu

5.1.2. là đương lối, quan điểm, diều lệ của đảng

5.2. b. yêu cầu

5.2.1. thực hiện từ trung ương đến chi bộ

5.2.2. thực hành dân chủ rộng rãi trong đảng

5.2.3. thường xuyên nghiêm chỉnh phê bình và tự phê bình

5.2.4. thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, sống có tình có nghĩa