CÂU 7: NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÂU 7: NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC by Mind Map: CÂU 7: NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

1. 1. vai trò

1.1. a. là vde chiến lược, đảm bảo thành công của CM

1.1.1. - trong TTHCM: vấn đề sống còn của CMVN

1.1.2. tư tưởng xuyên suốt trong tiến trình CMVN

1.1.3. - đoàn kết: truyền thống vô cùng quý báu

1.1.4. - phải được nhận thức là vấn đề sống còn của CMVN

1.1.5. - HCM nhấn mạnh tầm quan trọng

1.1.5.1. + đoàn kết làm ra sực mạnh " đoàn kết là sực mạnh, là then chôt của thành công "

1.1.5.2. + đoàn kết là điểm mẹ: " điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt

1.1.5.3. + đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.....

1.2. b. mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của đảng, của dân tộc

1.2.1. - trong TTHCM, yêu nước, nhân nghĩa đoàn kết là sức mạnh

1.2.2. - là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của đảng

1.2.3. - k chỉ là của đảng mà là của toàn dân tộc

2. 2. lực lượng

2.1. a. là đại đoàn kết toàn dân

2.1.1. - theo TTHCM, " dân ": con dân đất Việt, con rồng cháu tiên, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo

2.1.2. - nói đến ddkdt có nghĩa: tập hợp mọi người dân vào 1 khối trong cuộc đấu tranh chung

2.2. b. điều kiện thực hiện

2.2.1. - kế thừa truyền thống yêu nước- nhân nghĩa- đoàn kết of dt

2.2.2. - lòng khoan dung, độ lượng

2.2.3. - có niềm tin vào dân: yêu, tin, dựa

2.2.4. - this ngtac là sự tiếp nối truyền thống dtoc: " nước lấy dân làm gốc "

2.2.5. - triệt quán nguyên lý mascxit: " cm là sự nghiệp của quần chúng"

3. 3. hình thức tổ chức

3.1. a. là mặt trận thống nhất

3.1.1. - k dừng lại ở quan niệm, kêu gọi, khẩu hiệu mà thành 1 chiến lược cm

3.1.2. - mttn là nơi quy tụ tổ chức & cá nhân yêu nước, tập hợp con dân việt, việt kiều

3.1.3. các ht MTDTTN từ 1930

3.1.3.1. + 11/1930: hội phản đế đồng minh đông dương

3.1.3.2. + 7/1936: mặt trận nd phản đế đông dương

3.1.3.3. + 3/1938: mặt trận dân chủ đông dương

3.1.3.4. + 5/1941: mặt trận việt minh

3.1.3.5. + 1946: hội liên hiệp quốc dân vn

3.1.3.6. + 3/1951: mặt trận liên việt

3.1.3.7. + 1955: mặt trận tổ quốc vn

3.1.3.8. + 12/1960: mtdt gp miền nam vn

3.1.3.9. + mặt trận tổ quốc vn 1976 đến nay

3.2. b. ngtac xd & hd mặt trận thống nhất

3.2.1. - xây dựng trên nền tảng khối liên minh công-nông- trí thức=> dưới sự lãnh đạo của đảng

3.2.2. _ hd trên cơ đảm bảo mọi lợi ích tối cao của dt, quyền lợi basic của nhân dân

3.2.3. - hd theo ngtac hiêp thương dchu, bao dam doan ket rong rai va ben vung

3.2.4. - mtdt: khối dket chặt chẽ, lâu dài,chân thành, thân ái