หรรษา ป่าชายเลน ป.4

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หรรษา ป่าชายเลน ป.4 by Mind Map: หรรษา ป่าชายเลน ป.4

1. มารู้จักกันเถอะ

1.1. ว 8.1 ป.4/1

1.1.1. ดูวิดีโอ

1.1.1.1. ป่าชายเลนคือ?

1.1.1.2. ลักษณะของป่าชายเลน

1.1.1.3. สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน

1.1.1.4. พรรณไม้ในป่าชายเลน

1.2. ค 1.1 ป.4/2

1.2.1. ต้นอะไรเอ่ย?

1.2.1.1. จำนวนต้นไม้ที่พบ

1.2.1.2. ชื่อต้นไม้ที่คล้ายกัน

1.3. ง 1.1 ป4/4

1.3.1. ต้นไม้ของฉัน

1.3.1.1. บอกชื่อต้นไม้ที่ชอบ

1.3.1.2. บอกลักษณะของต้นไม้

2. ต้นไม้ของฉัน

2.1. ตัวชี้วัด

2.1.1. ง 1.1 ป.4/3, ง 3.1 ป.4/4, ง 3.1 ป.4/5

2.1.1.1. นำเสนองาน

2.1.1.1.1. สรุป/สร้างชิ้นงานนำเสนอ

2.1.1.1.2. ออกแบบป้ายต้นไม้

2.1.2. ว 8.1 ป.4/7 , ว 8.1 ป.4/8 , ค 4.1 ป.4/1 , ค 5.1 ป4/3

2.1.2.1. สรุปอภิปรายผล

2.1.2.1.1. นำเสนอแบบบรรยาย

2.1.2.1.2. สรุปบันทึกและอภิปรายผล

2.1.2.1.3. เขียนการจำแนกต้นไม้ได้

2.1.2.1.4. จัดทำแผนภูมิการเจริญเติบโต

3. ต้นไม้ที่รัก

3.1. ตัวชี้วัด

3.1.1. ง 1. ป.4/8 , ง 1.1 ป.4/4

3.1.1.1. เพิ่มพื้นที่สีเขียว

3.1.1.1.1. ปลูกต้นไม้ที่ชอบ

3.1.2. ว 8.1 ป.4/4 , ค 5.1 ป.4/1

3.1.2.1. บันทึกข้อมูล

3.1.2.1.1. บันทึกข้อมูลต้นไม้เชิงปริมาณ

3.1.2.1.2. วัด/บันทึกการเจริญเติบโต

4. เมื่อเรามาเจอกัน

4.1. ตัวชี้วัด

4.1.1. ว 8.1 ป.4/2

4.1.1.1. สำรวจพื้นที่

4.1.1.1.1. โรงเรียน

4.1.1.1.2. ชุมชน

4.1.2. ค 1.1 ป.4/2

4.1.2.1. นับต้นไม้กัน

4.1.2.1.1. สำรวจจำนวนต้นไม้

4.1.3. ง 1.1 ป.4/2

4.1.3.1. บันทึกชื่อต้นไม้ที่พบบริเวณที่สำรวจ

5. การเปลี่ยนแปลงของฉัน

5.1. ตัวชี้วัด

5.1.1. ว 1.1 ป.4/1 , ว 1.1 ป.4/2

5.1.1.1. การเจริญเติบโตของต้นไม้

5.1.1.1.1. หน้าที่ของท่อลำเลียง

5.1.1.1.2. การเกิดแก๊สคาร์บอนด์

5.1.2. ว 1.1 ป.4/3 , ว 1.1 ป.4/4

5.1.2.1. การเกิดแสงและสิ่งมีชีวิต

5.1.2.1.1. การตอบสนองของพืชต่อแสง

5.1.2.1.2. พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง

5.1.3. ค 2.1 ป.4/1

5.1.3.1. มาวัดตัวกันเถอะ

5.1.3.1.1. ใบ

5.1.3.1.2. ความโตของลำต้น

5.1.3.1.3. ดอกของฉัน

5.1.4. ง 1.1 ป.4/1

5.1.4.1. อธิบายหลักการทำงาน

5.1.4.2. บันทึกข้อมูลของต้นไม้

5.1.4.3. วาดรูปต้นไม้ที่ศึกษา