คอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คอมพิวเตอร์ by Mind Map: คอมพิวเตอร์

1. นี่หรือคอมพิวเตอร์

1.1. สัปดาห์ที่ 1-2

1.2. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

1.3. รู้จักวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์

1.4. เคยใช้ห้องคอมพิวเตอร์ทำอะไรบ้าง

1.5. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

1.6. ง 3.1 ป.2/1

1.6.1. ค 2.1 ป.2/1 ป.2/4

1.6.1.1. ว 1.1 ป.2/2 ว 8.1 ป.2/8

2. การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

2.1. สัปดาห์ที่ 3-4

2.2. สำรวจห้องคอมพิวเตอร์

2.2.1. มีอุปกรณ์ใดที่ชำรุดเสียหายหรือไม่

2.2.2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาานได้หรือไม่

2.2.3. ปัยหาที่พบจากการใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสมหรือขาดการดูแลรักษา

2.3. การทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2.4. ข้อควรปฎิบัติขณะใช้คอมพิวเตอร์

2.5. ว 1.1 ป.2/2

2.5.1. ค 2.1 ป.2/1 ป.2/4

2.5.1.1. ง 3.1 ป.2/1

2.5.1.1.1. ว 8.1 ป.2/8

3. ห้องคอมพิวเตอร์ของเรา

3.1. สัปดาห์ที่ 5-6

3.2. การดูแลรักษาห้องคอมพิวเตอร์ของเรา

3.3. ทำไมต้องดูแลรักษาห้องคอมพิวเตอร์

3.4. ข้อควรปฎิบัติขณะใช้ห้องคอมพิวเตอร์

3.5. ปัญหาของการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

3.6. การแก้ปัญหาของการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

3.7. ค 2.1 ป.2/1 ป.2/4

3.7.1. ง 3.1 ป.2/1

3.7.1.1. ว 8.1 ป.2/1 ป.2/8

4. ชิ้นงาน

4.1. แบบบันทึกกิจกรรมที่ 1 การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

4.2. แบบบันทึกกิจกรรมที่ 2 การออกแบบป้ายข้อความ