Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INVESTIGACIÓ by Mind Map: INVESTIGACIÓ

1. PROCÉS

1.1. AVALUAR

1.1.1. Saber d'on partim, conèixer la realitat

1.2. INVESTIGAR

1.2.1. Plantejar hipòtesis

1.3. INNOVAR

1.3.1. Crear novetats

2. ACCIONS

2.1. INTENCIONALS

2.2. SISTEMÀTIQUES

3. DIMENSIONS

3.1. QUÈ VULL INVESTIGAR?

3.1.1. Menció ontològica.

3.2. COM FARÉ AQUESTA INVESTIGACIÓ?

3.2.1. Dimensió epistemològica.

3.3. AQUESTA INVESTIGACIÓ, ÉS POSSIBLE?

3.3.1. Pragmàtica.

4. PARADIGMES

4.1. POSITIVISTA

4.2. INTERPRETATIU

4.3. SOCIOCRÍTIC

5. TIPUS

5.1. INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

5.2. INVESTIGACIÓ SOBRE L'EDUCACIÓ

6. FONTS

6.1. PRIMÀRIES

6.2. SECUNDÀRIES

6.3. TERCIÀRIES

7. TÈCNIQUES

7.1. INVESTIGACIÓ DE CAMP (PRÀCTICA)

7.2. INVESTIGACIÓ DOCUMENTAL

7.3. INVESTIGACIÓ EXPERIMENTAL

8. ENFOCAMENTS

8.1. QUANTITATIU

8.2. QUALITATIU

9. MÈTODES

9.1. DESCRIPTIUS

9.2. COMPARATIUS

9.3. EXPLICATIUS

9.4. PREDICTIUS

9.5. CONFIRMATORIS

9.6. AVALUATIUS

9.7. PROJECTIUS

9.8. INTERACTIUS

10. FASES

10.1. ANALITZAR

10.2. DISSENY

10.3. PLANIFICACIÓ

10.3.1. ETAPES

10.4. DOCUMENTACIÓ

10.5. EXECUCIÓ

10.6. RESULTATS

10.7. COMUNICACIÓ