"โคโคบอร์ด"ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
"โคโคบอร์ด"ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร by Mind Map: "โคโคบอร์ด"ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

1. คือ นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

2. ผลิตภัณฑ์เช่น 1.กระถ่างจากไม้อัดฟางข้าว 2.เก้าอี้จากไม้อัดฟางข้าว

3. ประโยชน์ คือ สามารถนำสิ่งของที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้จึงทำให้มีผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้ต่างๆให้เกิดประโยชน์

4. วิธีการผลิต ผลิตโดยการใช้สารพอลิเมอริคเมทิไดฟี-นิลไดไอโซยาเนต เพื่อทดแทนสารฟอร์มาลดีไฮด์