UNIDADE DIDÁCTICA - FRACCIONA O RITMO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
UNIDADE DIDÁCTICA - FRACCIONA O RITMO by Mind Map: UNIDADE DIDÁCTICA - FRACCIONA O RITMO

1. 1. Introdución

1.1. Proxecto educativo interdisciplinar

1.2. Áreas

1.2.1. Educación Artística

1.2.2. Educación Física

1.2.3. Matemáticas

1.3. Ritmo máis alá da danza

1.3.1. Relación coas fraccións

1.3.2. Intelixencia emocional

2. 2. Contextualización

2.1. CEIP Pío XII

2.1.1. Santiago de Compostela

2.1.2. Liña 3

2.1.3. Alumnado de 4º de primaria

2.1.4. Adaptación curricular a alumno con TDAH

2.1.5. Valores de cooperación, traballo en equipo e superación a través do deporte

3. 3. Xustificación

3.1. Partimos da materia de Educación Física

3.1.1. Socialización e interación

3.1.2. Música

3.1.2.1. Construción de pezas musicais

3.1.3. Matemáticas

3.1.3.1. Introdución ao concepto de fracción

3.1.4. Plástica

3.1.4.1. Reforzo visual

4. 4. Obxectivos

4.1. Xerais

4.1.1. Diversidade, pluralismo e respecto.

4.1.2. Hábitos de cooperatividade, traballo en equipo e creatividade.

4.1.3. Resolución pacífica de conflictos e mellora do rendemento

4.1.4. Interculturalismo

4.1.5. Aplicación competencial de problemas matemáticos

4.1.6. Desenvolvemento socioafectivo e íntegro da personalidade e

4.2. Específicos

4.2.1. En cada sesión ou actividade

5. 5. Contidos

5.1. Educación Física

5.1.1. Corporalidade, participación activa e capacidades físicas (HBM e expresión)

5.2. Educación Artística

5.2.1. Música

5.2.1.1. Compases e ritmo externo

5.2.2. Plástica

5.2.2.1. Dimensións, proporcións, liñas, formas xeométricas e espazo de traballo

5.3. Matemáticas

5.3.1. Concepto de fracción como representación gráfica, integración das partes no todo e números naturais e decimais

6. 6. Competencias

6.1. CCL

6.2. CMCT

6.3. CD

6.4. CAA

6.5. CSC

6.6. CSIEE

6.7. CCEC

7. 8. Actividades

8. 7. Metodoloxía

8.1. Gagné

8.1.1. Etapas do aprendizaxe + factores externos + contexto + variables cognitivas

8.1.1.1. Mddelo de conduta, observación como fonte de aprendizaxe

8.1.2. Procesos de atención, retención, execución e motivación

8.1.3. Fases

8.1.3.1. Motivación

8.1.3.1.1. Intrínseco previo

8.1.3.2. Comprensión

8.1.3.2.1. Atención selectiva

8.1.3.3. Adquisición

8.1.3.3.1. Cifrar na memoria a largo e curto plazo

8.1.3.4. Recordo ou recuperación

8.1.3.4.1. Aprendizaxe competencial permanente

8.1.3.5. Xeralización da información

8.1.3.5.1. Ensaios para o festival

8.1.3.6. Retroalimentación

8.1.3.6.1. Feedback

8.2. Ámbito comportamental

8.2.1. Mellora do rendemento

8.2.2. Metodoloxía de Juan Vaello Orts

8.2.2.1. Atopar as causas

8.2.2.2. Realizar "tratamentos individualizados"

8.2.2.3. Tratamento por plantas

8.2.2.3.1. 1º observación e 2º actuación

8.2.2.3.2. Pasar a planta superior - solucionar problemas da anterior

8.2.2.4. Esquecernos do "é que..." , pasar ao "podería..."

9. 9. Avaliación

9.1. Avaliación do alumnado, do profesorado e do proxecto

9.2. Ter en conta a opinión do alumnado durante o proceso

9.3. Cuestionario de resposta simple ao final do proxecto

9.4. Avaliación continua, sumativa, global e observacional

9.5. Avaliación antes, durante e depois do proxecto

9.6. Autoavaliación do proxecto polo profesorado integrado