หน่วยที่ 2 ความเป็นผู้ประกอบการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หน่วยที่ 2 ความเป็นผู้ประกอบการ by Mind Map: หน่วยที่ 2 ความเป็นผู้ประกอบการ

1. ผู้ประกอบการสร้างสรรค์

1.1. ผู้ประกอบการ

1.1.1. ข้อดีและข้อเสียของการเป็นผู้ประกอบการ

1.1.1.1. ข้อดี

1.1.1.1.1. มีอิสระ

1.1.1.1.2. สร้างรายได้แบบที่ไม่มีเพดานจํากัด ขึ้นอยู่กับ ความสามารถ

1.1.1.1.3. เปิดโลกทัศน์ให้ชีวิต

1.1.1.1.4. มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่ทําในเชิงลึก

1.1.1.2. ข้อเสีย

1.1.1.2.1. ต้องแบกรับความเสี่ยงทุกอย่างเอง

1.1.1.2.2. อาจทําให้ต้องใช้เวลาทั้งหมดไปกับการบริหารงาน

1.1.1.2.3. หยุดไม่ได้ ไม่มีวันลา

1.1.1.2.4. มีความกดดัน และความเครียดสูง

1.2. การสร้างสรรค์

1.2.1. 1) ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านความคิด

1.2.2. 2) ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านความงาม

1.2.3. 3) ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านประโยชน์ใช้สอย

2. การสร้างแรงจูงใจในการประกอบการ

2.1. แรงจูงใจภายใน

2.2. แรงจูงใจภายนอก

2.3. ที่มาของแรงจูงใจ

2.3.1. 1) ความต้องการ

2.3.2. 2) แรงขับ

2.3.3. 3) สิ่งล่อใจ

2.3.4. 4) การตื่นตัว

2.3.5. 5) การคาดหวัง

2.3.6. 6) การตั้งเป้าหมาย

3. คุณลักษณะของผู้ประกอบการ

3.1. 1) กระหายสู่ความสําเร็จ

3.2. 2) มีลักษณะนิสัยชอบเสี่ยง

3.3. 3) คิดอย่างสร้างสรรค์และ สร้างฝันให้ยิ่งใหญ่

3.4. 4) ยึดมั่นไม่ย่อท้อ

3.5. 5) เชื่อมั่นในตนเอง

3.6. 6) มีความสามารถในการตัดสินใจ

3.7. 7) กล้าเปลี่ยนแปลงถือเป็นโอกาส

3.8. 8) อดทนต่อความไม่แน่นอน

3.9. 9) มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า

3.10. 10) คุณค่าของเวลามีความสําคัญ

4. หลักจริยธรรมสําหรับผู้ประกอบการ

4.1. จริยธรรมทางธุรกิจ

4.1.1. ข้อพึงปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจองค์รวมทั้งหมดทุกด้านที่ถูกต้อง สุจริต และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามค่านิยมที่ถูกต้องดีงามและพึงประสงค์ของสังคม ผู้ประกอบการจึงควรดําเนินธุรกิจโดยมีจริยธรรมกํากับในทุกขั้นตอน เพื่อความสําเร็จอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สุขสูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

4.2. จริยธรรมของผู้ประกอบการ

4.2.1. จริยธรรมภายนอก

4.2.1.1. ความรับผิดชอบ ความเป็นระเบียบ ความมีวินัย ความตรงต่อเวลา

4.2.2. จริยธรรมภายใน

4.2.2.1. ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวที

5. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ

5.1. การดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษา สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยหลักสําคัญของการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ควรอยู่บนหลักพอประมาณที่ธุรกิจต้องไม่ เบียดเบียนตนเองและขณะเดียวกันก็ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น (สังคม)

5.2. ระดับขั้นของความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์กรธุรกิจ 4 ระดับ

5.2.1. 1) ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ

5.2.2. 2) ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย

5.2.3. 3) ความรับผิดชอบทางจริยธรรม

5.2.4. 4) ความรับผิดชอบในการใช้ดุลยพินิจ

5.3. การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ในการดําเนินธุรกิจสามารถปฏิบัติได้หลายแนวทาง ตามระดับของผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทั้งนี้จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมทั้งในเรื่องของผู้ประกอบการและตัวองค์กรเอง