Kế toán- Tài Chính

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kế toán- Tài Chính by Mind Map: Kế toán- Tài Chính

1. Kế toán

1.1. Công nợ

1.1.1. Công nợ khách hàng

1.1.2. Công nợ nhà cung cấp

1.2. Thanh toán

1.2.1. Thanh lý hợp đồng thanh toán tiền cọc

1.2.2. Theo dõi tiền tổng công nợ vơi nhà cung cấp

1.2.3. Theo dõi khi và thời hạn thanh toán với các nhà cung cấp

1.2.4. Thanh toán tiền mua đồ setup và chi phí sửa chữa khác

1.3. Lương

1.3.1. Lập bảng lương cho nhân viên

1.3.2. Theo dõi đối soát hoa hồng thực tế và đối chiếu với đội bán hàng

1.3.3. Gửi bảng lương cho giám đôcc xét duyệt và trả lương vào mồng 10 hàng tháng

1.4. Tiền mặt

1.4.1. Thực hiện quản lý thu chi nội bộ

1.4.2. Theo dõi nguồn tiền mặt thu vào và chi ra

1.4.3. Đối chiếu với nguồn tiền thu được từ đội sale

1.4.4. Thực hiện đối chiếu sổ sách cuối ngày

1.5. Báo cáo

1.5.1. Thực hiện làm báo cáo thu chi

1.5.2. Dự toán dòng tiền từ đầu tháng hoặc theo tuần theo ngày theo yêu cầu của giám đốc

1.5.3. Thực hiện một số báo khác như : Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo dòng tiền ....

1.6. Ngân hàng-nhập liệu

2. Tài chính

3. Hành chính- văn phòng

4. Set up- Mua đồ