Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hợp lực by Mind Map: Hợp lực

1. Yếu tố

1.1. Chung mục tiêu

1.2. Ý thức về bản thân

1.3. Tin tưởng nhau

1.4. Tôn trọng nhau

1.5. Biết nhận lỗi

2. Lợi ích

2.1. Hợp tác vui vẻ

2.2. Tập trung phấn đấu

2.3. Đa dạng, hấp dẫn

2.4. Sáng tạo, hiệu quả

3. Phương thức

3.1. Tôn trọng ý kiến

3.2. Lắng nghe ý kiến

3.3. Góp ý thân thiện