ជាលិការុក្ខជាតិ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ជាលិការុក្ខជាតិ by Mind Map: ជាលិការុក្ខជាតិ

1. មេជាលិកា

1.1. ស្ថិតនៅក្នុងពន្លកដើមនឹងក្បាលឬសនឹងស្ថិតនៅផ្នែកកណ្ដាលនៃដើម(សុីឡាំងកណ្ដាល)។មានភ្នាសស្តើងនិងសុីតូប្លាសខាប់។

1.2. វាមានប្រភេទផ្សេងៗស្របទៅតាមនាទីរបស់វាជាពិសេសស្របទៅតាមមុខងារខុសៗគ្នារបស់កោសិកាដូចជាការស្តុក ការបន្តពូជ ដំណឹកនាំ។

2. ជាលិកាការពារ

2.1. កោសិកាអេពីឌែម

2.1.1. តម្រៀបគ្នាយ៉ាងណែនហើយជាកោសិកាស្រទាប់ក្រៅបង្អស់គ្រប់ និងគ្របដណ្តប់ដើមរបស់រុក្ខជាតិអាចបញ្ចេញសារធាតុម្យ៉ាងភ្លឺរលោងមានឈ្មោះថាគុយទីន។

2.1.2. របស់ឬសដែលដុះវែងៗហៅថារោមជញ្ជក់វាស្រូបទឹកនិងសារធាតុខនិជជាពិសេសចងភ្ជាប់រុក្ខជាតិយ៉ាងរឹងមាំទៅនឹងដី។

2.2. ល្យែស

2.2.1. ជាប្រភេទជាលិកាងាប់ដែលគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដើមនិងឬសរបស់រុក្ខជាតិការពាជាលិកាខាងក្នុងទប់នឹងការប៉ះទង្គិចនិងការពារការបាត់បង់ទឹកព្រមទាំងការជ្រៀតចូលនៃមេរោគ។

2.2.2. កើតឡើងពីមេជាលិកាដែលមានឈ្មោះថាកំប្យូម។

3. ជាលិកានាំ

3.1. សុីឡែម

3.1.1. ដឹកនាំទឹកនិងសាធាតុខនិជពីឬសទៅស្លឹក

3.1.2. ត្រាកេអុីត

3.1.2.1. ជាកោសិកាប្រហោងក្នុងនឹងមានភ្នាស់ក្រាស់ហើយមានរាងទ្រវែង។

3.1.3. សសៃសុីឡែម

3.1.3.1. ជាកោសិកាវែងៗក្រហោងក្នុងស្ថិតនៅបន្តគ្នាវាដឹកនាំទឹកនិងសាធាតុខនិជកោសិកានេះមានស្ទើរគ្រប់រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្ពែមនិងរុក្ខជាតិមានសរសៃនាំ។

3.2. ផ្លូអែម

3.2.1. មាននាទីដឹកនាំសារធាតុសរីរាង្គដែលជាផលនៃដំណើររស្មីសំយោគទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃរុក្ខជាតិដើម្បីចិញ្ចឹមផ្នែកទាំងនោះ។q

4. ជាលិកាគ្រឹះ

4.1. បង្កើតនូវទំហំមាឌរបស់ឈើនិងមាននាទីផលិតនិងស្តុកទុកអាហារបម្រុងព្រមទាំងពង្រឹងនិងទ្រទ្រង់រុក្ខជាតិ។

4.2. ប៉ារ៉ង់សុីម

4.2.1. ជាអ្នកកំណត់ប្រភេទរុក្ខជាតិដូចជាដើមឬសស្លឹកនិងផ្លែហើយនិងមានឯកទេសសកម្មក្នុងការស្តុកស្ករ អាមីដុង និងសាធាតុបម្រុង។

4.2.2. ជាកោសិការស់។

4.3. កូឡង់សុីម

4.3.1. វាមានរាងទ្រវែងមានផ្ទៃក្រាសហើយទន់ហើយជាជាលិកាពង្រឹងនិងទ្រទ្រង់និងមាននៅក្នុងដើមរុក្ខជាតិខ្ចីៗស្ថិតនៅជាប់និងជាលិកាអេពីឌែម។

4.3.2. ជាកោសិការស់។

4.4. ក្លេរ៉ងសុីម

4.4.1. ជាកោសិកាងាប់ហើយរឹង។

4.4.2. លីញីនអាចឲឈើរឹងមាំនិងមុខងារក្លេរ៉ងសុីមទ្រទ្រង់ផ្នែកចាស់របស់រុក្ខជាតិ។

4.4.3. សសៃរុក្ខជាតិ

4.4.4. ក្លេរេអុីន

4.4.4.1. កោសិកាមានរាងខ្លីៗជាងសរសៃរុក្ខជាតិហើយមានរាងច្រើនបែបគេកម្រឃើញសរសៃរុក្ខជាតិមានក្នុងជាលិកាគ្រឹះប៉ុន្តែភាគច្រើនមានក្នុងជាលិកាសរសៃនាំគឺក្នុងស៊ីឡែមនិងផ្លូអែម។

4.4.5. យកសសៃក្លេរ៉ង់សុីមរបស់ប្រភេទរុក្ខជាតិខ្លះវេញជាខ្សែធ្វើអង្រឹងឬបាវជាដើម។

4.4.5.1. ជាប្រភេទកោសិកាលេងវែងៗស្តួចសងខាងហើយមានគ្នាក្រាស់វាជួយទ្រទ្រង់និងការពាររុក្ខជាតិ។

4.5. មាននាទីពង្រឹងនិងទ្រទ្រង់។